Skočiť na hlavný obsah
E-mail
nicola.sipekiova@truni.sk

 

 

 

Mgr. Nicol Sipekiová, PhD.

 

Špecializácia:

Odborná asistentka v odbore klasické jazyky. Zameriava sa na  novolatinské písomníctvo s dôrazom na jezuitskú didaktickú literatúru 17. a 18. storočia, jezuitské divadlo, ako aj na Justiniánske Digesta a ich sprístupňovanie v slovenskom jazyku. Zaoberá sa aj tradíciou a recepciou antických vzorov v novších historických obdobiach a reflexiou, propagáciou a popularizáciou grécko-latinskej kultúry a antického dedičstva v súčasnosti.

 

Životopis

1987 – 1991    Gymnázium s vyuč. jaz. maď., Senec

1992 – 1997    Katedra klasických jazykov, Fakulta humanistiky Trnavskej univerzity, ukončené Mgr. štúdium klasické jazyky – latinčina, obhájená magisterská práca: Dva pohľady na cisára Tiberia – Tacitus a Suetonius.

1999 – 2010    Katedra klasickej a semitskej filológie, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave – doktorandské štúdium, dizertačná práca Syntaxis ornata seu de tribus Latinae linguae virtutibus, puritate, elegantia, copia. Príspevok k dejinám vyučovania latinčiny a školstva v Trnave v 17. a 18. storočí obhájenávo vednom odbore Jazykoveda konkrétnych jazykových skupín: špecializácia klasické jazyky 73-19-9.

 

Vedecko-výskumná činnosť

Členstvo

Slovenská jednota klasických filológov

 

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

 

AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

SIPEKIOVÁ, Nicol: Syntaxis ornata seu de tribus latinae linguae virtutibus, puritate, elegantia, copia. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce 2015. 123 s. ISBN 978-83-7490-878-8.

 

ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách

 HLAVATÁ, Veronika – SIPEKIOVÁ, Nicol: Polyhistor Martin Sentiváni a jeho Miscellanea. In: Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis! Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce 2013, s.  54 – 81. ISBN 978-83-7490-726-2.

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

SIPEKIOVÁ, Nicol: Purity as a virtue of the latin language in Syntaxis Ornata (1754). In: Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae 49, [2] (2009), s. 233 – 240. ISSN 0044-5975.

 

ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch

SIPEKIOVÁ, Nicol: Učebnice latinského jazyka na Trnavskej univerzite. In: Jezuitské školstvo včera a dnes. Trnava : Dobrá kniha 2006, s. 115 – 120. ISBN 80-7141-545-6.

BLAHO, Peter – SIPEKIOVÁ, Nicol: Digesta. Liber 41, Titulus 3: De usurpationibus et usucapionibus (pars reliqua) = 41. kniha, 3. titul: O nepretržitej držbe a o vydržaní (posledná časť. In: Justičná revue.  Roč. 66, č. 2 (2014), s. 291 – 299. ISSN 1335-6461.

BLAHO, Peter – SIPEKIOVÁ, Nicol: Digesta. Liber 41, Titulus 3: De usurpationibus et usucapionibus (pars prima) = 41. kniha, 3. titul: O nepretržitej držbe a o vydržaní (1. časť). In: Justičná revue.  Roč. 65, č. 12 (2013), s. 1676 – 1687. ISSN 1335-6461.

BLAHO, Peter – SIPEKIOVÁ, Nicol: Digesta. Liber 41, Titulus 2: De adquirenda vel amittenda possessione (pars reliqua) = 41. kniha, 2. titul: Nadobudnutie a strata držby (posledná časť). In: Justičná revue.  Roč. 65, č. 8 – 9 (2013), s. 1200 – 1213. ISSN 1335-6461.

BLAHO, Peter – SIPEKIOVÁ, Nicol: Digesta. Liber 41, Titulus 2: De adquirenda vel amittenda possessione (pars prima) = 41. kniha, 2. titul: Nadobudnutie a strata držby (1. časť). In: Justičná revue.  Roč. 65, č. 6 – 7 (2013), s. 1022 – 1036. ISSN 1335-6461.

BLAHO, Peter – SIPEKIOVÁ, Nicol: Digesta. Liber 41, Titulus 1: De adquirendo rerum dominio (pars reliqua) = 41. kniha, 1. titul: O nadobudnutí vlastníctva k veciam (posledná časť). In: Justičná revue. Roč. 65, č. 4 (2013), s. 599 – 610. ISSN 1335-6461.

BLAHO, Peter – SIPEKIOVÁ, Nicol: Digesta. Liber 41, Titulus 1: De adquirendo rerum dominio (pars secunda) = 41. kniha, 1. titul: O nadobudnutí vlastníctva k veciam (2. časť). In: Justičná revue. Roč. 65, č. 2 (2013), s. 289 – 298. ISSN 1335-6461.

BLAHO, Peter – SIPEKIOVÁ, Nicol: Digesta. Liber 41, Titulus 1: De adquirendo rerum dominio (pars prima) = 41. kniha, 1. titul: O nadobudnutí vlastníctva k veciam (1. časť). In: Justičná revue. Roč. 64, č. 12 (2012), s. 1505 – 1518. ISSN 1335-6461.

BLAHO, Peter – SIPEKIOVÁ, Nicol: Digesta. Liber 24, Titulus 3: Soluto matrimonio dos quemadmodum petatur (reliqua pars) = 24. kniha, 3. titul: Ako sa vymáha veno po rozvode (posledná časť). In: Justičná revue. Roč. 64, č. 10 (2012), s. 1253 – 1259. ISSN 1335-6461.

 

AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

SIPEKIOVÁ, Nicol – BALTA, Ivan: Nižšie školstvo v systéme jezuitského vzdelávania. In: Sambucus 10. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce 2014, s. 136 – 144. ISBN 978-83-7490-851-1.

SIPEKIOVÁ, Nicol: Candidatus rhetoricae seu Aphthonii Progymnasmata v rétorickej tradícii.In: Decus Sapientiae. Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, Filozofická univerzita Trnavskej univerzity v Trnave 2011, s. 199 – 215. ISBN 978-83-7490-446-9.

 

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

SIPEKIOVÁ, Nicol: Studia inferiora v jezuitskom školstve 17. a 18. storočia podľa dobových dokumentov. In: Škola základ života... Bratislava : Slovenský národný archív 2016, s. 25 – 34. ISBN 978-80-971767-3-0.

SIPEKIOVÁ, Nicol: Latinčina v jezuitskom vzdelávaní v zmysle Ratio studiorum a iných školských dokumentov. In: Jezuitské princípy utvárajúce univerzitné vzdelávanie. Trnava : Dobrá kniha 2014, s. 110 – 119. ISBN 978-80-8082-802-8.

 

Účasť na vedeckých grantoch:

2006 – 2008 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/3734/06 s názvom Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia

2008 – 2010 spoluriešiteľka projektu KEGA č. 3/6254/08 s názvom Monumentálne dielo uhorského polyhistora Mateja Bela Notitiae Hungariae novae historico-geographica I – V (Viedeň 1735 –  1742) a jeho význam

2011 – 2014 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/0577/11 Trnavské univerzitné tlače 17. a 18. storočia II.                   

2011 – 2013 spoluriešiteľka projektu VEGA č. 1/1007/11 s názvom Kapitoly z dejín vied o antickom staroveku (klasická filológia, medievalistika, neolatinistika, byzantológia, klasická archeológia, dejiny staroveku, numizmatika, archívnictvo, právna romanistika, cirkevné dejiny do 6. storočia, dejiny vied a antická filozofia) s akcentom na 20. storočie                     

2012 – 2014 spoluriešiteľka projektu KEGA č. 028TTU-4/2012 s názvom Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie

2016 – 2017 spoluriešiteľka projektu  VEGA č. 1/0568/14 s názvom Justiniánske Digesta a ich sprístupňovanie vo vedeckej a odbornej komunite

2016 – 2018 vedúca projektu KEGA č. 014TTU-4/2016 s názvom Inovatívne formy vzdelávania vo výučbe latinčiny na stredných školách

 

Účasť na európskych projektoch

2010 – 2013 riešiteľka, ITMS kód projektu: 26110230028 (programové obdobie 2007 – 2013), názov: Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávan

2012 – 2013 riešiteľka, Program cezhraničnej spolupráce Maďarsá republika – Slovenská republika 2007 – 2013, projekt HUSK 1101/1.7.1/0259 Bezhraničná antikvita

 

Pedagogická činnosť

Latinský jazyk

Latinská normatívna gramatika (morfológia, syntax)

Historická gramatika latinčiny

Latinská štylistika

Latinský proseminár (Caesar, Cicero, Sallustius)

Rímski elegici

Rímski lyrici

 

Učebné texty

KARABOVÁ, Katarína – SIPEKIOVÁ, Nicol: Latinčina pre medievalistov I. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 2013. ISBN 978-80-8082-633-8

KARABOVÁ, Katarína – SIPEKIOVÁ, Nicol: Latinčina pre medievalistov II. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 2013. ISBN 978-80-8082-633-8

KARABOVÁ, Katarína – SIPEKIOVÁ, Nicol: Latinčina pre medievalistov III. Slovník. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave. 2013. ISBN 978-80-8082-633-8