Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

E-mail: 
peter.rusnak@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
Utorok: 15:00 – 16:00 h., Štvrtok: 11:00 - 12:00 h.

Životopis

2001: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – systematická filozofia

2006: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia

2018: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – habilitácia v odbore etika

 

Pedagogická činnosť

Aktuálna pedagogická činnosť

Dejiny etiky I-IV

Environmentálna etika I, II

Komparatívna etika I, II

 

Vedecko-výskumná činnosť

Členstvo

člen International Center for the Study of Russian Philosophy (Štátna univerzita v Sankt- Petersburgu)
člen Central European Philosophy of Education Society (Univerzita Karlova v Prahe)
člen Slovenského filozofického združenia (SAV v Bratislave)
člen ÚSKI v Bratislave
člen redakčnej rady periodika Acta Moralia Tyrnaviensia (FF TU v Trnave)
člen vedeckej rady časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích (Palestra v Prahe)          
člen odborových komisií (pre bakalárske a magisterské štúdium, ako aj člen pre obhajoby rigoróznych, dizertačných a habilitačných prác doma a v zahraničí)

 

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

Feber, J. - Hrehová, H. - Rusnák, P.: Man between Sacrum and Profanum in Russian Philosophy in 20th Century. Berlin: Peter Lang Verlag, 2019. 216 s. ISBN 978-3-631-7484-5.

Rusnák, P.: Filozofia jazyka P. A. Florenského. In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 62, č. 7 (2007), s. 579-589.

Rusnák, P.: Pravda, veda, symbol. Trnava : FF TU, 2008. - ISBN 978-80-8082-184-5.

Rusnák, P.: Čítanie z Heideggera. Trnava: FF TU, 2013. - ISBN 978-83-7490-682-1.

Hrehová, H. - Moń, R. - Rusnák, P.: Fenomén krásy v slovanskom myslení. Trnava : FF TU, 2011. - ISBN 978-83-7490-434-6.

Rusnák, P.: Political and Ethical Problem of Interpersonality and Human Rights. In: Katuninec, M. et al.: Ethical and Social Aspects of Policy. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016. - ISBN 978-3-631-67158-0, s. 63-85.

Rusnák, P.: Selected Themes between West European Philosophical Thinking and P.A. Florensky. In: Space and Time. - ISSN 2219-4525. - 27, 1 (2017), s. 96-105.

Rusnák, P.: The Significance of Religion in Heidegger´s Thinking and the Cult in Florensky´s. In: Obolevitch, T. - Rojek, P. (eds.) Faith and Reason in Russian Thought. Kraków : Copernicus Center Press, 2015. - ISBN 978-83-7886-167-6, s. 161-172.

Plašienková, Z. – Rusnák, P. – Florio, L.: Alexei Khomiakov, Pierre Teilhard de Chardin, and Ladislav Hanus: Three Points of View on Faith and Church in Human Life. In: Mrówczyński-Van Allen, A. – Obolevich, T. – Rojek, P. (eds.): Alexei Khomiakov: The Mystery of Sobornosť. Oregon: Pickwick/Wipf and Stock Publishers, 2019, pp. 203-216. ISBN 978-1-5326-6155-6.


Účasť na vedeckých grantoch

Grant VEGA č. 1/0213/10; pozícia: hlavný riešiteľ; roky riešenia: 2010-2011

 

Grant VEGA č. 1/0231/18; pozícia: hlavný riešiteľ; roky riešenia: 2019-2020

 

Grant VEGA č. 1/0061/14; pozícia: zástupca hlavného riešiteľa; roky riešenia: 2014-2016

 

Grant VEGA č. 1/0453/03; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2003-2005

 

Grant VEGA č. 1/3657/06; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2006-2008

 

Grant VEGA č. 1/0278/08; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2008-2010

 

Grant VEGA č. 1/0252/10; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2010-2011

 

Grant VEGA č. 1/0110/11; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2011-2013

 

Grant VEGA č. 1/0250/12; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2012-2014

 

Grant VEGA č. 1/0091/14; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2014-2015

 

Grant VEGA č. 1/0715/16; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2016-2017


Grant VEGA č. 1/0375/16; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2016-2018