Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

E-mail: 
peter.rusnak@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
Utorok: 12:30 – 14:30 h.

Životopis

2001: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – systematická filozofia

2006: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – doktorandské štúdium v odbore systematická filozofia

2018: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – habilitácia v odbore etika

 

Pedagogická činnosť

Aktuálna pedagogická činnosť

Dejiny etiky I-IV

Environmentálna etika I, II

Komparatívna etika I, II

Etika a právo

 

Predchádzajúca pedagogická činnosť

Dejiny filozofie (od antiky po novovek)

Úvod do personalizmu I, II

Morálna filozofia v obrazoch I, II

Textový seminár z estetiky I, II

Filozofická etika I, II

Axiológia

Základy etiky (pre odbor psychológia na FF TU)

Filozofická antropológia (pre odbor etická výchova na PdF TU)

Sociálna etika (pre odbor etická výchova na PdF TU)

Dejiny filozofie (pre odbor žurnalistika na FF UKF v Nitre)

Sociálna ekológia (pre STU v Bratislave)

 

Vedecko-výskumná činnosť

Členstvo

člen International Center for the Study of Russian Philosophy v Sankt-Petersburgu

člen Central European Philosophy of Education Society pri UK v Prahe

člen Slovenského filozofického združenia pri SAV v Bratislave

člen ÚSKI v Bratislave

člen redakčnej rady periodika Acta Moralia Tyrnaviensia v Trnave

člen vedeckej rady časopisu Diagnostika a poradenství v pomáhajících profesích v Prahe          

člen odborových komisií (pre bakalárske a magisterské štúdium, ako aj členom pre obhajoby rigoróznych a dizertačných prác doma a v zahraničí)

 

Najvýznamnejšie publikované vedecké práce

Rusnák, P.: Filozofia jazyka P. A. Florenského. In: Filozofia : časopis Filozofického ústavu SAV. - ISSN 0046-385X. - Roč. 62, č. 7 (2007), s. 579-589.

Rusnák, P.: Pravda, veda, symbol. Trnava : FF TU, 2008. - ISBN 978-80-8082-184-5.

Rusnák, P.: Čítanie z Heideggera. Trnava: FF TU, 2013. - ISBN 978-83-7490-682-1.

Hrehová, H. - Moń, R. - Rusnák, P.: Fenomén krásy v slovanskom myslení. Trnava : FF TU, 2011. - ISBN 978-83-7490-434-6.

Rusnák, P.: Political and Ethical Problem of Interpersonality and Human Rights. In: Katuninec, M. et al.: Ethical and Social Aspects of Policy. Frankfurt am Main : Peter Lang GmbH, 2016. - ISBN 978-3-631-67158-0, s. 63-85.

Rusnák, P.: Selected Themes between West European Philosophical Thinking and P.A. Florensky. In: Space and Time. - ISSN 2219-4525. - 27, 1 (2017), s. 96-105. 

Rusnák, P.: The Significance of Religion in Heidegger´s Thinking and the Cult in Florensky´s. In: Obolevitch, T. - Rojek, P. (eds.) Faith and Reason in Russian Thought. Kraków : Copernicus Center Press, 2015. - ISBN 978-83-7886-167-6, s. 161-172.


Účasť na vedeckých grantoch

Grant VEGA č. 1/0213/10; pozícia: hlavný riešiteľ; roky riešenia: 2010-2011

 

Grant VEGA č. 1/0061/14; pozícia: zástupca hlavného riešiteľa; roky riešenia: 2014-2016

 

Grant VEGA č. 1/0231/18; pozícia: zástupca hlavného riešiteľa; roky riešenia: 2018-2020

 

Grant VEGA č. 1/0453/03; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2003-2005

 

Grant VEGA č. 1/0278/08; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2008-2010

 

Grant VEGA č. 1/3657/06; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2006-2008

 

Grant VEGA č. 1/0252/10; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2010-2011

 

Grant VEGA č. 1/0110/11; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2011-2013

 

Grant VEGA č. 1/0250/12; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2012-2014

 

Grant VEGA č. 1/0091/14; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2014-2015

 

Grant VEGA č. 1/0375/16; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2016-2018

 

Grant VEGA č. 1/0715/16; pozícia: spoluriešiteľ; roky riešenia: 2016-2017