Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Tomáš Zálešák, PhD.

E-mail: 
tomas.zalesak@hotmail.com; tomas.zalesak@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
streda 12:30 – 13:30
Miestnosť: 
410

Tomáš Zálešák (1967) vyštudoval politológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas doktorandského štúdia na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied a University of Oxford sa venoval pôvodu a podstate totalitarizmu. Pracoval o. i. ako výskumný pracovník v Inštitúte pre verejné otázky (IVO), v Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií (SIMŠ), ako poradca predsedu NR SR pre zahraničie. Na Katedre politológie FF TU pracuje od roku 2003.

Odborné zameranie: totalitné ideológie, politická antropológia, politická filozofia

Predmety:

     Bc. stupeň

 • Úvod do štúdia dejín diplomacie a medzinárodnej politiky
 • Politické ideológie I.
 • Politické ideológie II.
 • Úvod do vedeckej metodológie
 • Komparatívna politológia a sociálna teória
 • Vybrané kapitoly z politickej filozofie

     Mgr. stupeň

 • Politické súvislosti vojen; príčiny a následky
 • Revolúcia: teórie a názory
 • Politická a sociálna filozofia
 • Morálna teória a politika

     voliteľné predmety

 • Totalitarizmus a prax extrémnych hnutí
 • Politická a filozofická antropológia

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie

Zálešák, Tomáš: Obec v kríze: malé pozvanie do politickej filozofie a sprievodca stavmi živočícha politického. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - 280 s. - ISBN 978-83-7490-777-4.

Zálešák, Tomáš – Krištof, Pavol – Martinkovič, Marcel: Politická filozofia a politická veda: výber aktuálnych problémov. Trnava: Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2007. - 152 s. - ISBN 978-80-8082-165-4.

Zálešák, Tomáš: Diablova práca: úvahy o totalitarizme. Bratislava: Kalligram, 2005. - 199 s. - ISBN 80-7149-743-6.