Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. Uroš Pinterič, PhD.

E-mail: 
uros.pinteric@gmail.com; uros.pinteric@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
piatok 10:00 – 11:00 (konzultácie prosím potvrdiť emailom)
Miestnosť: 
410

Uroš Pinterič (1980, Kranj, Slovinsko) vyštudoval v rokoch 1999-2004 politológiu na Fakulte sociálnych vied Univerzity v Ľubľane, kde absolvoval aj doktorandské štúdium. V roku 2013 sa habilitoval a od roku 2017 je profesorom v odbore politológia. Na Katedre politológie FF TU pôsobí od roku 2016.

Odborné zameranie: verejná politika, dejiny Balkánu, regionálna politika, bezpečnostná politika

Predmety:

    Bc. stupeň

  • Výskumné metódy v politológii
  • History of Balkans (angl.)
  • Public policy analysis (angl.)
  • Public policies and public finances (angl.)
  • Regional development (angl.)

    Mgr. stupeň

  • Bezpečnostná politika
  • Politická kultúra
  • Political analysis (angl.)

Výber z publikačnej činnosti:

Monografie a kolektívne monografie

Pinterič, Uroš: Poslovne vrednote mladih v Sloveniji. Novo Mesto: Fakulteta za organizacijske študije, 2016. - 120 s. - ISBN 978-961-6974-12-7.

Pinterič, Uroš: Education policy as the factor of development. Novo mesto: Faculty of Organisation Studies in Novo mesto, 2016. - 132 s. - ISBN 978-961-6974-05-9.

Pinterič, Uroš: Glocalisation of the crisis: could Slovenia survive economic crisis better? Novo mesto: Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu, 2016. - 101 s. - ISBN 978-961-6974-08-0.

Vedecké práce v zahraničných časopisoch a zborníkoch

Trans-Disciplinary Approach Towards Understanding the State in the Information Society Era. In: Beyond Bureaucracy. - Cham : Springer International Publishing, 2017. - ISBN 978-3-319-54141-9. - ISSN 2512-1812. - s. 49-60. [1 AH].

FRANZKE, Jochen, KLIMOVSKY, Daniel, PINTERIČ, Uroš. Does inter-municipal cooperation lead to territorial consolidation? A comparative analysis of selected european cases in times of crisis. V: KUHLMANN, Sabine (ur.), BOUCKAERT, Geert (ur.). Local public sector reforms in times of crisis : national trajectories and international comparisons, (Governance and public management). London: Palgrave Macmillan, 2016, s. 81-98.

Human limitations to introduction of smart cities : comparative analysis from two CEE cities / Daniel Klimovský, Uroš Pinterič, Diana Šaparnienė.
In: Transylvanian Review of Administrative Sciences. - ISSN 1842-2845. - No. 47E, february 2016, s. 80-96.

Supported citizenship : critical approach. In: Central and Eastern European e|Dem and e|Gov Days 2016. - Wien : Oesterreichische Computer Gesellschaft, 2016. - ISBN 978-3-903035-11-9. - s. 553-559.

Developing a parliamentary seniority system : a case study of Slovenia. Problems of post-communism, ISSN 1075-8216, 2011, vol. 58, no. 6, s. 36-47.

(Non)-Legal Requirements for Trust in Slovenian Higher Education. V: SAMIER, Eugénie Angèle (ur.), SCHMIDT, Michèle (ur.). Trust and betrayal in educational administration and leadership. New York; London: Routledge, cop. 2010, s. 184-215.

PANDILOSKA JURAK, Alenka, PINTERIČ, Uroš. Assessment of municipalitiesʼperformances in Slovenia. Transylvanian review of administrative sciences, ISSN 1842-2845, 2012, no. 35 E, s. 121-137.

National and supranational identity in context of the European integration and globalization. Društvena istraživanja, ISSN 1330-0288, 2005, god. 14, br. 3, s. 401-420

Development of e-government services for citizens in Slovenia : theory and practice. Eastern European economics, ISSN 0012-8775, may-jun. 2010, vol. 48, no. 3, s. 88-98.

Role of political party's web pages in electoral campaign for Slovenian parliamentary elections 2004. Društvena istraživanja, ISSN 1330-0288, 2006, god. 15, br. 6, s. 1177-1193.