Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

prof. PhDr. Zora Rusinová, PhD.

E-mail: 
datu@truni.sk
Konzultačné hodiny: 
štvrtok 8:30 - 9:30 hod

Životopis
1973- Mgr., Katedra vedy o výtvarnom umení FF UK Bratislava
1986 - FF UK Bratislava – doktorandské štúdium PhDr.
2003 - FF UP Olomouc – doktorandské štúdium PhD.  – dejiny umenia
2009  - Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave – habilitácia v odbore dejiny a teória umenia
2010 - menovaná za vysokoškolského profesora
Vedecko-výskumná činnosť
Členstvo
Domáce:
Členka Vedeckej rady Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity
Rada pre avizície výtvarných diel pri Galérii mesta Bratislavy – od r. 2003
Rada pre akvizície Slovenskej národnej galérie - od r. 2006 – 2014
Členka Rady fondu na podporu umenia pri MK SR – od júna 2015
Zahraničné:
Členstvo v ESSL AWARD CEE 2009, 2011, 2013 - Klosterneuburg an der Donau, International Jury – Ocenenie a prezentácia najlepších diel 18 študentov umeleckých akadémií strednej a východnej Európy (Czech Republic – Jiří Švestka, Slovakia – Zora Rusinova, Hungary- Gábor Ebli, Slovenia – Vonja Babic, Croatia – Igor Španjol)
Členstvo (za Slovensko) v medzinárodnom boarde pre projekt: Gender Check Feminity and Masculinity in Eastern European Art. Wien: MUMOK, 2009
Vybrané vedecké publikácie
RUSINOVÁ, Zora: Súdružka moja vlasť. Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu. Vydavateľ: Filozofická fakulta TU - Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2015. ISBN: 978-83-7490-542-8
RUSINOVÁ, Zora: Les installations slovaques environnementales et multimédias. In: Ligeia : Dossiers sur l´art, XXIe Année, No 85-88 (2008), 42-60. - ISSN 0989-6023
RUSINOVÁ, Zora (entretien avec ): Les mondes virtuels concrets de Matej Krén. In: Ligeia : Dossiers sur l´art, XXIe Année, No 85-88 (2008), 61-68 - ISSN 0989-6023.
RUSINOVÁ, Zora: Les arts plastiques en Slovaquie depuis 1945 / Conférence présentée par Zora Rusinová. In: L'Amitié franco-tchécoslovaque. - ISSN 0755-8082. - No 7 (2010), Sommaire 1-8.
RUSINOVÁ, Zora: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia. Vydavateľstvo VEDA, SAV, Bratislava 2009. (rozsah 18 AH) ISBN: 978-80-224-1075-5
RUSINOVÁ, Zora: A Les arts plastiques en Slovaquie depuis 1945. In: Bulletin de ľ association ľ Amitie franco-tchéco-slovaque. Centre d´etudes slaves, CNRS / Sorbonne, Paris, 2010. Ed. E. Faucher, s. 1-8. /1 AH/ ISSN 0755-8082
RUSINOVÁ, Zora:  A- L´arts plastiques slovaques avant et après la Revolution de Velours. In: Ligeia, Dossiers sur ľ art. Ed. Giovanni Lista. Paris, 2008, s. 42-60. (1,3 AH) ISSN 0989-6023.
RUSINOVÁ, Zora: A- Discourse of the Self. In: Gender Check. Feminity and Masculinity in Eastern European Art. Ed. Bojana Pejic. Wien: MUMOK, november 2009, str. 104 - 111. (1,1 AH). ISBN 978-3-902490-57-5
RUSINOVÁ, Zora: The Totalitarian period and Latent feminism. In: Gender Check: a Reader. Ed. By Bojana Pejic & ERSTE Foundation & MUMOK, Wien, 2010, s. 145-150. (rozsah 0,8 AH). ISBN 978-3-86560-883-3
Účasť na riešení vedeckých grantov
Koncepcia výskumného projektu, generálna kurátorka syntetickej hodnotiacej výstavy + editorka a spoluautorka sprievodnej publikácie: Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení. Bratislava: Slovenská národná galéria, 1995.
Koncepcia výskumného projektu, generálna kurátorka syntetickej hodnotiacej výstavy + editorka a spoluautorka sprievodnej publikácie 20. storočie. Dejiny slovenského výtvarného umenia. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2000
Koncepcia projektu, kurátorka, editorka a spoluautorka syntetickej hodnotiacej výstavy a sprievodnej publikácie Umenie akcie 1965-1989. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2001
Spoluautorka výskumného projektu a hodnotiacej publikácie Ľudovít Fulla. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2002
Spoluautorka výskumného projektu a hodnotiacej publikácie Slovenské vizuálne umenie 1970-1985. Bratislava: Slovenská národná galéria, 2003
Koncepcia výskumného projektu, kurátorka medzinárodnej syntetickej hodnotiacej výstavy, autorka sprievodnej publikácie: Autopoesis, Bratislava: Slovenská národná galéria, 2006
Úspešné obhájenie grantu KEGA (2006-2009) na publikáciu: Autoportrét v slovenskom výtvarnom umení 20. storočia+ . Bratislava: Veda SAV, 2009.
Účasť na výskume, príprave a realizácii medzinárodnej výstavy: Gender Check. Feminity and Masculinity in Eastern European Art. Ed. Bojana Pejic. Wien: MUMOK, november 2009.
Učebné texty (v rámci spoluriešiteľstva Projektu KEGA č. 3/6500/08 Hlavný riešiteľ: Doc. Anna Daučíková. Katedra intermédií VŠVU v Bratislave): Kapitoly z vizuálnych kultúrnych štúdií pre Katedru intermédií a multimédií. Koncepcia, úvodné texty a antológia zahraničných textov: Zostavila Zora Rusinová.
Úspešné obhájenie grantu KEGA na publikáciu: Súdružka moja vlasť. Vizuálna kultúra obdobia stalinizmu na Slovensku. Trnavská univerzita, Trnava, 2015.
Ocenenie vedeckej činnosti (ohlas):
Ocenenia získané v národnej komunite:
a/ za vedenie kolektívnych projektov:
Cena časopisu Pamiatky a múzeá za r. 1995 za kolektívny projekt 60. roky v slovenskom výtvarnom umení, SNG Bratislava (gen. kurátorka a editorka katalógu výstavy)
Cena časopisu Pamiatky a múzeá za r. 2000 za kolektívny projekt 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení, SNG Bratislava (gen. kurátorka a editorka katalógu výstavy)
b/ za individuálnu prácu:
1975 - Cena Martina Benku (za teoretickú diplomovú prácu Slovenské maliarstvo 30. rokov), Bratislava
2007 - Extra cena Oskara Čepana (za teóriu, prezentáciu a aktivity na poli súčasného umenia), SCCA, Bratislava
2014 – Cena Andreja Kmeťa