Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Mgr. Zuzana Dzurňáková, PhD.

E-mail: 
zuzana610@gmail.com
Konzultačné hodiny: 
pondelok 9:00 - 9:30 hod. a 16:00 - 16:30 hod.

Životopis
SEŠ v Trenčíne - 1980-1984
Trnavská univerzita Fakulta humanistiky, odbor Dejiny umenia a kultúry -1992-1997
Získanie titulu Mgr. v odbore Dejiny umenia a kultúry - máj 1997
Získanie titulu PhD. v odbore Dejiny umenia a kultúry – január 2007
Doplnkové pedagogické štúdium na Pedagogickej fakulte TU – 1996-1999
Vedecko-výskumná činnosť
Vybrané vedecké publikácie
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Trofeje –heroická a triumfálna tematika vo výtvarnom umení na príklade štukových dekorácií v univerzitnom kostole sv. Jána Krstiteľa v Trnave, In:  Stretnutie so životom a dielom historičky umenia  Alžbety Guntherovej-Mayerovej (1905-1973), zborník príspevkov z kolokvia, Bratislava, 2003, s.156-169.
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Partheneia Sacra- príklad  teologicko-spirituálnej emblematiky, s. 247-253, In: Studia Historica Tyrnaviensia IV. Zborník k životnému jubileu prof. PhrDr. Jozefa Šimončiča, Katedra histórie FF TU, Trnava 2004,
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Emblémy v edukačno-vzdelávacej činnosti trnavských jezuitov. In: Sambucus. Práce z klasickej filológie, medievalistiky a neolatinistiky. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis -Veda, 2005. ISBN 80-8082-045-7.  s. 195-206.
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Jezuiti a mecéni alebo otázka jezuitského štýlu. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, konanej na Trnavskej univerzite 27.-28. októbra 2004. Trnavská univerzita, Trnava 2005, s.48 -53.
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Jezuitská interpretácia tradičnej kresťanskej ikonografie.
Hrdinstvo – mučeníctvo. In: Životy a diela. Zborník Katedry dejín umenia a kultúry
v Trnave. Trnava 2006, s.32-40.
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: K ikonografii trnavského obrazu Fons vitae od neznámeho
maliara z 18. storočia. In: Umenie na Slovensku v historických a kultúrnych súvislostiach 2005. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Trnava 2006, s.53-56.
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Funkcia obrazu v umení Spoločnosti Ježišovej alebo od
obrazovej meditačnej knihy k emblematike. In: Viera a život, roč.XVI., 2006, 3,
s.76-84. ISSN 1335-6771
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Jezuiti v Trnave. In: Historická revue, roč.XVII., 2006,
č.7-8, s.6-11. ISSN 1335-6550
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Komplex univerzitných budov. In: Dejiny Trnavskej univerzity 1635-1777, 1992-2010. Trnava: TYPIS UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2010, s. 285-295. ISBN 978-80-8082-353-5
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Univerzitný kostol sv. Jána Krsiteľa. In: Dejiny Trnavskej univerzity 1635-1777, 1992-2010. Trnava: TYPIS UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, 2010, s. 297-305. ISBN 978-80-8082-353-5
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Posledné veci v jezuitskej spiritualite. In: Posledné veci človeka. Bratislava: VEDA, 2010, s. 50-61. ISBN 978-80-224-1124-0
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Kostol sv. Jána Krstiteľa v Trnave - jeho typológia, ikonografia a ikonológia vo vzťahu k Spoločnosti Ježišovej. In: Vivat, crescat, floreat Universitas Tyrnaviensis! Filozofická fakulta TU, Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013, s. 9-14. ISBN 978-83-7490-726-2
DZURŇÁKOVÁ, Zuzana: Príspevok k otázke rétoriky, univerzitných dišpút a tlačených téz v období baroka. In: Kultúrne premeny očami Milana Hamadu. Pavel Mervart, 2015, s. 121-153. ISBN 978-80-7465-147-2
Projekty
Spoluriešiteľstvo projektu KEGA s názvom: Monumentálne historické dielo Mateja Bela a jeho využitie pre vzdelávanie (č. projektu 028TTU-4/2012)  – 2012-2014
Členstvá:
členka Umeleckohistorickej spoločnosti Slovenska
členka Ústavu dejín Trnavskej univerzity
členka Vedeckej ústavnej a redakčnej rady SNM Spišské múzeu v Levoči
Pedagogická činnosť:
Dejiny renesančného umenia a architektúry vo svete – od roku 1999
Renesančné umenie a architektúra na Slovensku – od roku 2000
Dejiny barokového umenia a architektúry vo svete – od roku 1998
Barokové umenie a architektúra na Slovensku – od roku 1999
Úvod do dejín umenia – 2000-2006
Dejiny ranokresťanského umenia a architektúry – od roku 2000
Profánna ikonografia – od roku 2010
Teoretické aspekty staršieho umenia – od roku 2010
Mariánsky kult a jeho reflexia v umení – od roku 2005
Emblematika – od roku 2005
Enigmatické formy v umení – od roku 2010