Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oznam o vydaní novej publikácie členov našej katedry

Zdroj: 
Katedra etiky a morálnej filozofie

 

S radosťou vám dávame do pozornosti novú publikáciu členov našej katedry

 prof. PhDr. Jaromíra Febera, CSc., prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD. a doc. PhDr. Petra Rusnáka, PhD.

s názvom

 

Man between Sacrum and Profanum in Russian Philosophy in 20th Century.

 

 

 

Autor obálky: Maľba – Isaac Levitan, Návrh obálky – vydavateľstvo Petra Langa

Krátka anotácia: Názov monografie má vyjadrovať esenciálnu možnosť zaujať rôzne svetonázory vo filozofickom poznaní človeka. V súvislosti s tým chceme poukázať na alternatívy materialistického a náboženského prístupu, ktoré našli svoje dramatické vyjadrenie v ruskom filozofickom priestore. Individuálne antropologické myšlienky sú pôvodcom - či už explicitne alebo implicitne - zložiek a výsledkov konfliktu medzi dvoma protichodnými svetonázorovými orientáciami. Ruské filozofické prostredie 20. storočia možno vnímať ako historicky realizovaný filozofický experiment, ktorý vysvetlil východiská, možnosti a dopady oboch prístupov. Reflexia získanej historickej skúsenosti môže aj dnešnému človeku pomôcť zvážiť rôzne svetonázorové alternatívy kompetentnejším spôsobom. Skúsenosti ruskej filozofie potvrdzujú a konkretizujú predpoklad, že rozhodnutie o svetonázore do veľkej miery určuje smer a charakter filozofického poznania človeka.