Skočiť na hlavný obsah

Vážení kolegovia, absolventi, študenti, priatelia a priaznivci klasickej archeológie,

obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít formou poukázania 2% alebo 3% z Vašej dane z príjmu v roku 2020 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.

Činnosť OZ je zameraná na:

  1. a) organizovanie vzdelávacích aktivít,
  2. b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,
  3. c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,
  4. d) budovanie odbornej knižnice,
  5. e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,
  6. f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,
  7. g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,
  8. h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,
  9. i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

AKO POUKÁZAŤ 2% (3%) Z DANE Z PRÍJMU?

 

Ak si podávate daňové priznanie sami:

1. Vo formulári daňového priznania pre fyzické osoby sa nachádzajú kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech jedného prijímateľa. Do nich je potrebné uviesť základné údaje o občianskom združení:

Názov: PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava
IČO: 37991213

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote (do 31.3.2022, resp. 30.6.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
2. Na základe tohto Potvrdenia vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% (3%) z dane.
3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte (výlučne na priložených tlačivách) do 30.4.2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Podrobnejšie údaje o postupoch poukázania 2% zo zaplatenej dane nájdete na:

http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/ a https://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Ďakujeme za Vašu priazeň a prosíme Vás zároveň, dajte vedieť o tejto možnosti venovať 2% alebo 3% z dane aj Vašim známym, priateľom i kolegom v práci.

 

V roku 2021 sme podporili:

- prednášky v rámci cyklu Forum Tyrnaviense

- publikáciu recenzovaného zborníka s príspevkami našich študentov Acta Architectura Archaeologica vol. 3

- vysokoškolskú učebnicu pre študentov Rímske umenie II. - Rímsky šperk

- vedecné monografie o rímskom umení prístupné aj v slovenskom jazyku Prsteň na hranici svetov a Prstene a gemy z rímskeho vojenského tábora v Iži

- vydanie zborníka z medzinárodnej konferencie ANODOS 15/2015