Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA - 2%

Zdroj: 
Katedra klasickej archeológie

PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA

občianske združenie na podporu vzdelávania v oblasti antickej kultúry a jej dedičstva

2 % z dane

 

Vážení kolegovia, absolventi, študenti, priatelia a priaznivci klasickej archeológie,

obraciame sa na Vás s prosbou o podporu našich aktivít formou poukázania 2% z Vašej dane z príjmu v roku 2016 v prospech občianskeho združenia PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA. Naše OZ je nepolitické, dobrovoľné a záujmové združenie profesionálov a laických záujemcov propagujúcich antickú kultúru, jej dedičstvo a tradíciu na území Slovenskej republiky. OZ úzko spolupracuje s Katedrou klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave, ktoré je jediným pracoviskom na Slovensku, ktoré poskytuje vzdelávanie v tomto odbore vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia a venuje sa vedeckému bádaniu v oblasti klasickej archeológie doma i v zahraničí.

Činnosť OZ je zameraná na:

a) organizovanie vzdelávacích aktivít,

b) podporu vedecko-výskumnej a popularizačnej činnosti,

c) vydávanie vedeckej a popularizačnej literatúry,

d) budovanie odbornej knižnice,

e) budovanie zbierok ako základu múzea antiky,

f) organizovanie odborných a vedeckých podujatí,

g) organizovanie verejných prednášok, exkurzií a stretnutí pre záujemcov o antickú civilizáciu,

h) uskutočňovanie prieskumu a výskumu na lokalitách v zahraničí,

i) spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami.

 

AKO POUKÁZAŤ 2% Z DANE Z PRÍJMU?

I. Ak si podávate daňové priznanie sami:

1. Vo formulári daňového priznania pre fyzické osoby sa nachádzajú kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Do nich je potrebné uviesť základné údaje o občianskom združení:

Názov: PRO ARCHAEOLOGIA CLASSICA

Právna forma: Občianske združenie

Sídlo: Hornopotočná 23, 918 43 Trnava

IČO: 37991213
2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v stanovenej lehote (do 31.3.2017) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

II. Ak ste zamestnaní:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
2. Na základe tohto Potvrdenia doplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane o Vaše údaje.
3. Vyhlásenie spolu s Potvrdením doručte do 30.4.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

Ďakujeme za Vašu priazeň a prosíme Vás zároveň, dajte vedieť o tejto možnosti venovať 2 % z dane aj Vašim známym, priateľom i kolegom v práci.