Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pozvánka na konferenciu: Staroveké spoločenstvá a ich elity od doby bronzovej do neskorej antiky

Na pôde Trnavskej univerzity v Trnave, pod záštitou jej rektora prof. doc. JUDr. Mareka Šmida, PhD. a primátora mesta Trnava JUDr. Petera Bročku, LL.M., sa v dňoch 6.-8.10.2017 koná medzinárodná konferencia v odbore klasická archeológia na tému „Staroveké spoločenstvá a ich elity od doby bronzovej do neskorej antiky (Stredná Európa – Stredomorie – Čierne more)“. Slávnostné otvorenie sa uskutoční dňa 6.10.2014 o 10.00 hod. v Aule Filozofickej fakulty TU (1A1), za prítomnosti zástupcov akademických inštitúcií a mesta Trnavy. Účastníkmi konferencie, ktorá je venovaná 20. výročiu Katedry klasickej archeológie a 25. výročiu obnovenia činnosti Trnavskej univerzity v Trnave, bude vyše 70 renomovaných bádateľov, mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov z 13 európskych i mimoeurópskych krajín. Jej cieľom je prezentácia najnovších výsledkov terénneho a teoretického výskumu a výmena skúseností v danej oblasti bádania. Bohatý program konferencie zahŕňa 50 prednášok v anglickom a nemeckom jazyku a výstavu posterov v Átriu TU, ktoré budú prístupné nielen študentom a zamestnancom Trnavskej univerzity ale aj širokej verejnosti. Podujatie podporili: Mesto Trnava, Slovenská archeologická spoločnosti pri SAV, Archeologický ústav SAV, Beta Analytic Inc. a občianske združenie Pro Archaeologia Classica.

 

Program konferencie

Zdroj: 
Katedra klasickej archeológie