Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Rada pre kvalitu Filozofickej fakulty TU v Trnave

1. Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. (predseda)

2. doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik (podpredseda)

3. doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD.

4. Mgr. Mária Dědová, PhD.

5. Ing. Jana Matejová

6. PhDr. Peter Žitný, PhD.

7.

8.

9.

10.