Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Sociálna psychológia

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
1. Odlišné fungovanie položiek (DIF) v hodnotení validity psychodiagnostických metód
2. Sociodemografické a geografické súvislosti osobnostných čŕt

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
1. Voľna téma v súlade s vedeckým zameraním školiteľa