Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Stredoveké premonštrátske kláštory v slovenskej časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva

Autor: 
Henrieta Žažová
Vydavateľstvo: 
Typi Universitatis Tyrnaviensis
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský, nemecký
Počet strán: 
325
ISBN: 
978-80-568-0053-9
Anotácia: 

Publikácia vychádza ako prvá časť v rámci unikátnej knižnej edície Monasteriologia Slovaca, ktorej cieľom je prinášať ucelené vedecké poznatky o kláštorných komunitách a ich zariadení na našom území od stredoveku až po súčasnosť. Pojednáva o stredovekých premonštrátskych kláštoroch v slovenskej časti územia bývalého Ostrihomského arcibiskupstva, konkrétne o histórii konventu v Bzovíku, Bíni, Šahách a Kláštore pod Znievom. Autorka najprv analyzuje súčasný stav poznania a v prvej kapitole oboznamuje čitateľov základnými črtami premonštrátskej rehole a jej pôsobením v Uhorsku v stredoveku. Druha až piata kapitola je venovaná jednotlivým premonštrátskym konventom v menovaných lokalitách. Každá kapitola sa ďalej člení do štyroch podkapitol. V prvej podkapitole sú zahrnuté stručné administratívno-geografické charakteristiky lokalít, v ktorých sa usadili premonštráti. Nosnou témou sú okolnosti vedúce k založeniu konventu v danom priestore a rozbor obsahu zakladacích listín. Pozornosť je ďalej sústredená na zakladateľov a patrónov konventov. V druhej podkapitole je podrobne charakterizované hospodárske zázemie kláštorných komunít vďaka bohatej zachovanej pramennej báze. Naopak, najmenej dokumentov je o rehoľnom živote a duchovnom odkaze konventov, ktoré sú predmetom tretej podkapitoly. V záverečnej podkapitole sú predstavené pamiatky hmotnej kultúry a príčiny vedúce k zániku stredovekých kláštorov v 16. storočí. V kapitolách o šahanskom a turčianskom prepoštstve sú zaradené aj podkapitoly o činnosti hodnoverných miest pri týchto konventoch.

Cena: 
15 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.