Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Nominuj svojho pedagóga na ocenenie!

Pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdá Rektor TU Cenu Martina Palkoviča, ktorá je venovaná pedagógovi za vynikajúce výsledky v pedagogickej činnosti Trnavskej univerzity. Vedenie Filozofickej fakulty TU považuje za dôležité poznať názor všetkých študentov fakulty. Touto cestou sa obraciame na Vás, jej študentov, s možnosťou nominácie jedného pedagóga, ktorý si podľa Vášho názoru zaslúži získať toto ocenenie.
Návrh na nomináciu môžu zasielať všetci študenti dennej aj externej formy štúdia a to výlučne elektronickou formou na: dekan.ff@truni.sk vo forme: Meno, priezvisko navrhovaného a názov katedry, na ktorej pracuje a to najneskôr do 10. 2. 2020. Do predmetu uveďte: Nominácia na cenu M. Palkoviča.

Všetkým ďakujeme za spoluprácu.

Vedenie FF TU v Trnave.