Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Študentská vedecko-odborná činnosť na katedre etiky

Katedra etiky FF TU v Trnave usporiadala dňa 12. februára 2020 fakultné kolo prezentácií a obhajob odborných prác študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ) v študijnom odbore etika. Fakultné kolo súťaže sa konalo v kategórii bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. Študenti odborov etika a etická výchova predstavili formou projektov odborné práce, ktoré obhajovali v prostredí kultivovanej diskusie a navrhovaných riešení zo strany oponentúry.

Víťazkou v kategórii bakalárskych prác sa stala Dominika Petrincová, študentka PdF TU, ktorá predstavila, pod vedením školiteľa doc. Dr. Petra Rusnáka, projekt na aktuálnu tému pod názvom Sociálna inklúzia minority na Slovensku ako etický projekt budovania podpory občianskej spoločnosti. Oponentom projektu bol doktorand katedry etiky Mgr. Michal Gánovský. Víťazom súťaže v magisterskej kategórii sa stal Bc. Rastislav Blažek, študent FF TU, ktorý (taktiež pod školiteľským vedením doc. Dr. Rusnáka) vystúpil s témou Komparácia metafyzických systémov staroveku a moderných etických koncepcií v otázkach mimoľudských živočíchov. Oponentkou práce bola doc. Dr. Eva Orbanová. Víťazní študenti, poslucháči štúdia na Trnavskej univerzite, postupujú do celorepublikového kola ŠVOČ, ktoré sa bude konať pod gesciou katedry etiky 30. apríla 2020 opäť na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.

doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.