Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV KONČIACICH ROČNÍKOV

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujem si Vás informovať, že termín odovzdania záverečných prác je finálny, po tomto termíne už nie je možné žiadať o predĺženie odovzdania záverečnej práce. Stanovený termín je termínom nahratia záverečnej práce do systému EZP.

Zároveň Vás chcem informovať o spôsobe prihlasovania na štátnu záverečnú skúšku. Študenti/študentky vyplnia a odošlú elektronicky referentkám študijného oddelenia FF TU:

(a) Prihlášku na štátnu záverečnú skúšku

(b) Výpis výsledkov za celé štúdium


Na štátnu skúšku sa študenti/študentky bakalárskeho štúdia prihlásia elektronicky u p. Mgr. Kristíny Bujňákovej na e-mailovú adresu: kristina.bujnakova@truni.sk najneskôr do 6. mája 2020.

Študenti/študentky končiacich ročníkov magisterského štúdia sa prihlásia na štátnu skúšku u študijnej referentky p. Zlate Cisárovej na e-mailovú adresu: zlata.cisarova@truni.sk najneskôr do 30. apríla 2020.

Študenti/študentky, ktorí z rozličných príčin neodovzdajú v stanovenom termíne záverečnú prácu, môže sa zúčastniť štátnej skúšky z ostatných jej predmetov.

Dovoľujem si Vás upozorniť, že štátnej záverečnej skúšky (Bc., Mgr.) sa môžete zúčastniť iba v prípade, že ste úspešne absolvovali všetky študijné povinnosti predpísané učebným plánom.

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave