Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Oznam pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Filozofickej fakulty TU

Začiatok výučby zimného semestra v akademickom roku 2020/2021 je 21. 09. 2020.

Študenti denného štúdia sa riadia rozvrhom zverejneným na stránke fakulty. Externí študenti si začiatok výučby sledujú na webovej stránke príslušnej katedry.

Stretnutie študentov dennej formy štúdia s vedúcimi katedier sa bude konať 21. 09. 2020 o 9:30 hod. v týchto miestnostiach:

Študenti študijných programov:
Dejiny a teória umenia (4P1)
Filozofia (411)
História (3P2)
Klasická archeológia (4S1)
Klasické jazyky (3S5 - Okalianum)
Politológia (4S2)
Psychológia (1A1)
Sociológia (3S4)

Stretnutie vedenia fakulty so zahraničnými študentmi všetkých študijných programov sa uskutoční 21.09.2020 o 10:30 hod. v miestnosti 3P1.