Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Edičné aktivity pedagógov Filozofickej fakulty: rok 2020 v znamení nových monografií

Ani počas pandémie koronavírusu v roku 2020 pedagógovia Filozofickej fakulty nezaháľali a popri online výuke intenzívne pracovali na svojich vedecko-výskumných a umeleckých projektoch a publikovaní ich výsledkov. Nové vedecké monografie, vydané v domácich i zahraničných vydavateľstvách, prinášajú výsledky ich často dlhoročných výskumov.  Vo vydávaní monografií boli v tomto roku mimoriadne úspešní pedagógovia z viacerých katedier.

Prof. I. Gerát z Katedry dejín a teórie umenia vydal svoju monografiu Iconology of Charity : Medieval Legends of Saint Elizabeth in Central Europe v prestížnom zahraničnom vydavateľstve, jeho kolegyne doc. I. Halászová  vydala monografiu Pred portrétom : Úvahy o obsahoch, významoch, funkciách a reprezentačných stratégiách portrétu v ranom novoveku, dr. Z. Dzurňáková monografiu Univerzitný ranobarokový Jezuitský kostol sv. Jána Krstiteľa v Trnave, obe v domácich vydavateľstvách. Aktívni v publikovaní boli aj pedagógovia z Katedry etiky, kde sa podarilo prof. J. Feberovi vydať monografiu Obecná etika. Dr. M. Franko z Katedry histórie vydal monografiu s názvom Vznik a pôsobenie slovenského vinohradníckeho družstva a dr. S. Anderáková Odpustkové listiny za vlády Anjouovcov a Žigmunda Luxemburského na území Slovenska. Dr. J. Kordoš z Katedry klasických jazykov vydal monografiu Tyrnavia crescens,  doc. K. Liebhart z Katedry sociológie (v spoluautorstve) vydala vo Viedni monografiu s názvom Wie Bilder Wahlkampf machen. Aktívni boli aj pedagógovia z Katedry psychológie, doc. M. Špajdel vydal monografiu Dichotická stimulácia v psychologickej diagnostike, a pedagogičky dr. M. Dědová a dr. J. Vindišová monografiu Problémy postmodernej generácie v psychologických súvislostiach. Významným edičným počinom v roku 2020 bolo aj vydanie štvordielnej učebnice Úvod do štúdia klasickej archeológie I.-IV., na ktorej sa autorsky podieľali pedagógovia z Katedry klasickej archeológie.   

Srdečne gratulujeme jednotlivým autorom k vydaným publikáciám a prajeme im veľa tvorivých síl v ich ďalšej vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti!

Vybrané publikácie sú všetkým záujemcom k dispozícii prostredníctvom uvedených linkov:

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/pred-portretom

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/obecna-etika

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/vznik-posobenie-slovenskeho-vinohradnickeho-druzstva

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/odpustkove-listiny-za-vlady-anjouovcov-zigmunda-luxemburskeho-na-uzemi-slovenska

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/tyrnavia-crescens

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/dichoticka-stimulacia-v-psychologickej-diagnostike

http://ff.truni.sk/knizne-publikacie/problemy-postmodernej-generacie-v-psychologickych-suvislostiach

http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-studia-klasickej-archeologie-i

http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-studia-klasickej-archeologie-ii

http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-studia-klasickej-archeologie-iii

http://ff.truni.sk/ucebne-texty/uvod-do-studia-klasickej-archeologie-iv

Text: Zuzana Lopatková