Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Medicínsky asistovaná reprodukcia ako morálny problém. Od „prípadu“ k metóde morálno-antropologického riešenia v ideách Salvatora Priviteru (1945-2004)

Autor: 
Petríková, I.
Vydavateľstvo: 
FF Trnavskej univerzity v Trnave, Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce
Rok vydania: 
2016
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
231
ISBN: 
978-83-7490-978-5
Anotácia: 

Hlavným cieľom publikácie bolo nájsť riešenie vybraného morálneho a bioetického problému medicínsky asistovanej reprodukcie cez idey S. Priviteru. Zároveň nájsť v referencii na uvedený problém priviterovskú „morálnu tvár“. Prvá časť práce je predovšetkým deskriptívna, v ktorej popisujeme fenomén medicínsky asistovanej reprodukcie s jej konzekvenciami. Druhá časť práce pozostáva najmä z analýzy hlavného diela S. Priviteru a vybraných odborných článkov. Intenciou bolo prepojiť abstrahované idey filozofa, ktoré nám poskytujú korektnosť eticko-normatívneho procesu s prvou časťou práce. Po zhodnotení problému je vyústením uvedenej časti práce formulácia morálneho súdu a normy na normatívnej úrovni. Tretia časť práce je podnetnou pre diskusiu. Predstavuje syntézu celej dizertačnej práce a zároveň dospievame k morálno-antropologickému riešeniu problému, ktoré spočíva predovšetkým v abstrahovaní  a aplikácii určitých hľadísk, ako by mala vyzerať „morálna tvár“ podľa S. Priviteru a ako ju nestratiť v konkrétnom prípade medicínsky asistovanej reprodukcie. Najväčší prínos práce spočíva v osvojení si analytickej metódy S. Priviteru, ktorá je aplikovateľná i na iné morálne a bioetické problémy.