Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Termín konania prijímacej skúšky z psychológie

Prijímacia skúška v študijnom programe psychológia formou písomného testu sa bude konať pre Bc. uchádzačov  dňa 11. 06. 2018. Pozvánka bude zaslaná každému uchádzačovi poštou.