Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Úvod do Aristotelovej politickej teórie

Autor: 
Pavol Krištof
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
87
ISBN: 
978-80-568-0304-2
Anotácia: 

Cieľom predkladanej vysokoškolskej učebnice je uvedenie do vybraných otázok Aristotelovej politickej teórie: zvlášť do klasickej typológie politických zriadení, ich klasifikácie, občianskeho rozvoja, príčin nestability a politickej neusporiadanosti. Text predstavuje čitateľovi problematiku, ktorá bola východiskom formovania súčasnej politickej teórie. Hoci klasické skúmanie politiky naznačuje možnosti výskumu javov, ktoré aj dnes možno spájať s kľúčovými problémami politiky, opätovné kritické premyslenie úlohy adekvátneho politického usporiadania vedie súčasne k otázkam o potrebe občianskeho rozvoja, potrebnosti zmysluplnej participácie a spoločenskej zhody na politickom smerovaní spoločnosti. Nejde však len o štúdium dejín idey a klasických prístupov, ale tiež o námet na opätovné kritické posúdenie zdanlivo neproblémových súčasných východísk skúmania politiky, jej miesta a hodnoty v sústave vied, ako aj otázok týkajúcich sa politického poriadku. Kladenie týchto otázok by mohlo aspoň čiastočne prispieť k porozumeniu princípov, ktoré stoja pri formovaní stabilného politického poriadku, úlohy výchovy k zodpovednému občianstvu a občianskych cností.