Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

ČSR a USA v rokoch 1918 – 1945. Vybrané otázky zo vzájomných vzťahov

Autor: 
Marián Manák
Vydavateľstvo: 
Towarzystwo Słowaków w Polsce - Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2017
Jazyk: 
slovenský
ISBN: 
978-83-8111-036-5
Anotácia: 

Cieľom monografie publikácie je poukázať na vybrané – či už dôležité, zaujímavé, prípadne doteraz len málo známe – aspekty, ktoré rezonovali medzi USA a ČSR a ktoré sa svojou povahou podieľali na formovaní vzťahu Praha – Washington. Práca je rozdelená do piatich tematických okruhov. Prvá štúdia popisuje aktivity československých diplomatov v USA krátko po vzniku ČSR, kedy špecifickou náplňou ich práce, ako zástupcov novovytvorenej republiky, bolo aj získavanie informácií o revizionistických aktivitách krajín (obzvlášť Maďarska), ktoré spochybňovali Versaillský systém, na pilieroch ktorého stála existencia ČSR.

Nadviazaniu hlbších československo-amerických obchodných vzťahov v medzivojnovom období bránil colný systém ČSR, ktorý mal silne protekcionistický charakter. Druhá štúdia sa preto zameriava na snahy amerických obchodníkov zvyšovať vývoz automobilov do ČSR, pričom tento tlak sa v diplomatickej rovine naplno prejavil v čase hospodárskej krízy na prelome 20. a 30. rokov.

Tretia štúdia mapuje prípravu a finalizáciu recipročnej obchodnej dohody medzi ČSR a USA, ktorú sprevádzali komplikované a zdĺhavé série rokovaní a výmeny memoránd. Paradoxom je, že dlhodobo a detailne pripravovaná recipročná obchodná dohoda, podpísaná 7. marca 1938 vo Washingtone, mala pred sebou len pár mesiacov existencie.

Práve ďalšia štúdia očami amerických diplomatov analyzuje medzinárodnopolitické postavenie Československa v roku 1938, ktoré sa dostalo pod drobnohľad svetovej verejnosti, keď sa ocitlo pod vplyvom tlaku expanzívnej politiky nacistického Nemecka. Celá situácia napokon vyústila do podpisu Mníchovskej dohody, čím začal postupný rozpad prvej ČSR.

Posledná, piata štúdia, prináša komparatívny pohľad na medzinárodnopolitické postavenie dvoch susediacich stredoeurópskych krajín: Slovenska a Rakúska, ktorých osud počas, ale i po skončení 2. svetovej vojny, mal rozdielne charakteristiky. Kým Slovensko svoju (obmedzenú) samostatnosť po rozpade ČSR prvýkrát vo svojej histórii získalo, Rakúsko nezávislosť dočasne stratilo a stalo sa integrálnou súčasťou Veľkonemeckej ríše.