Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Vyhlásenie volieb kandidáta na funkciu dekana

Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

  

Na základe § 27 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa čl. 10 ods. 2 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vyhlásil akademický senát fakulty na svojom 3. riadnom zasadnutí dňa 30. mája 2018 voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave na deň:

 

19. september 2018 o 14:00 hod. v miestnosti 3P1, Hornopotočná 23, Trnava

 

Na 3. riadnom zasadnutí bola tiež senátom fakulty podľa čl. 10 a ods. 8 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zvolená trojčlenná Volebná komisia pre voľby kandidáta na funkciu dekana Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v zložení:

 

Predseda volebnej komisie:

PhDr. Pavol Krištof, PhD.

 

Člen volebnej komisie zo zamestnaneckej časti:

PhDr. Peter Guráň, PhD.

 

Člen volebnej komisie zo študentskej časti:

Mgr. Veronika Kohútová

 

Podľa čl. 10 ods. 3 a 4 Štatútu Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave má právo navrhovať najviac jedného kandidáta na funkciu dekana senát fakulty, členovia senátu fakulty, členovia akademickej obce fakulty.

 

Návrh kandidáta musí obsahovať: a) profesijný životopis uchádzača, b) vedecko-pedagogickú charakteristiku uchádzača, c) písomný súhlas uchádzača.

 

Návrh kandidáta na funkciu dekana fakulty musí byť doručený v písomnej forme predsedovi volebnej komisie najneskôr do 12. septembra 2018 do 12:00 hod. Predseda volebnej komisie následne vyhotoví zoznam kandidátov na funkciu dekana a zverejní ho na úradnej výveske fakulty.

 

 

PhDr. Peter Žitný, PhD. v. r.

         predseda AS FF TU