Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019

Fakulta túto akciu organizuje už po niekoľko rokov a hoci je určená prioritne pre uchádzačov o štúdium, oplatí sa prísť aj tým, ktorí toto podujatie vyhľadávajú kvôli zaujímavým prednáškam a diskusiám s vyučujúcimi odborníkmi. Tie sa už tradične konajú vo veľkej fakultnej aule na prvom poschodí. Jednotlivé katedrové pracoviská si aj pre tohtoročný DOD zostavili naozaj pestrý blok odborných prednášok s ambíciou sprostredkovať publiku príťažlivým, zrozumiteľným a k zamysleniu inšpiratívnym spôsobom niektoré témy z psychológie, filozofie, etiky, politológie, sociológie, klasických jazykov, klasickej archeológie, histórie a dejín umenia. Napríklad Vladimír Varsik otvorí otázku, či architekti, ktorí vytvorili rímske Koloseum, nepôsobili aj na našom území. Ivan Gojdič bude vo svojej prednáške konfrontovať to, ako sa staráme a máme starať o hmotné kultúrne dedičstvo. Michal Franko priblíži trochu extrémny prípad z dejín vinohradníckeho súdnictva vo svojej prednáške nazvanej “Smrť za tri strapce hrozna”. Tomáš Zálešák predostrie svoj pohľad na súvislosti medzi politikou, ideológiou a súčasnou krízou. Ivan Chorvát sa zamyslí nad paradoxmi voľného času a Michal Gánovský nad etickou otázkou, či aj nie lepšie byť neuspokojeným človekom, než mať sa ako “prasa v žite”. Katarína Karabová sa pokúsi publiku zdôvodniť „prečo je nám latinčina taká blízka?” a Zvarík zase bytostnú potrebu človeka “filozofovať”. Veronika Kohútová na záver odprezentuje psychologické experimenty, ktorými je možné priblížiť “pravú tvár ľudí”.  

Podstatou Dňa otvorených dverí je však v prvom rade poskytnúť záujemcom o štúdium relevantné informácie o všeobecných podmienkach a možnostiach denného i externého štúdia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Fakulta v priestoroch vestibulu a átria zabezpečí kontaktné osoby z radov vyučujúcich i študentov, ktorí potenciálnym záujemcom o štúdium, ako aj ich sprievodným osobám, budú k dispozícii s konkrétnymi informáciami o  ponúkaných akreditovaných študijných programoch v slovenskom či anglickom jazyku. Návštevníci budú mať možnosť oboznámiť sa s prostredím, v ktorom môžu študovať: obzrieť si vybavenie prednáškových miestností, komunikovať s pedagógmi aj študentmi, listovať v ich publikáciách a dozvedieť sa o prednostiach štúdia svojho záujmového odboru práve na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity.

Novinkou, ktorú fakulta pripravila pre tých účastníkov Dňa otvorených dverí, ktorí sa aj reálne rozhodujú podať prihlášku na FF TU, sú prihláškové tlačivá so špeciálnou pečiatkou, vďaka ktorej bude ich poplatok za prijímacie konanie znížený z 35 na 25 eur.

      

Spracovala:     Doc. Mgr. Ingrid Halászová, PhD.
poverená prodekanka pre rozvoj, informačné technológie a vonkajšie vzťahy 
FF Trnavskej univerzity v Trnave

Foto: Archív FF TU v Trnave