Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Trnavskí archeológovia sú súčasťou interdisciplinárneho prieskumu rieky Dunaj

Katedra klasickej archeológie Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala v spolupráci s ďalšimi partnermi historicky prvý systematický prieskum dna Dunaja modernými metódami, ktorý bol zameraný na archeologické dedičstvo pod vodou. Akcia sa uskutočnila v pondelok 11.11.2019, na brehu a vo vodách pri rímskom vojenskom tábore Iža-Leánvár (okr. Komárno).

Sonarový prieskum dna a jeho štruktúry zabezpečil geológ Michalom Hoffmanom (GEOtest/ Prírodovedecká fakulta, Katedra aplikovanej a environmenentálnej geofyziky) a akcia sa uskutočnila za významnej podpory Poriečneho oddelenia Policajného zboru SR.

Na akcii sa významne podieľali aj archeológovia Archeologického ústavu SAV - Ján Rajtár a Klaudia Daňová. Ján Rajtár upozornil na riziká výskumu spojené s výstavbou hrádze a ťažbou v 70. a 80.tych rokoch 20. storočia a upriamil pozornosť perspektívnu časť toku. Klaudia Daňová sa spolu s menovkyňou Miroslavou Daňovou (Katedra klasickej archeológie TrUni) podieľala na vytvorení metodiky prieskumu.

Akcie sa zúčastnil aj študent Katedry klasickej archeológie Martin Z., ktorý sa venuje problematike rímskych prístavov; archeológ Róbert Daňo a potápačská inštruktorka Andrea Kiss.

Získané dáta sú aktuálne vyhodnocované a archeológovia z Trnavskej univerzity a Archeologického ústavu SAV. Významné štruktúry (piliere, múry) zachytené na dunajskom dne budú v budúcnosti predmetom ďalšieho výskumu, už v spolupráci potápačmi.

Použitá metodika bude súčasťou pripravovaného výstupu grantu VEGA 2/0146/18: Brody, mosty, diaľkové cesty. .. a prispeje k systematickému prieskumu slovenských riek.

MD

Autor fotografií: Andrea Kiss/AKITO diving; Miroslava Daňová

Napísali o nás:
https://www.teraz.sk/regiony/archeologovia-skumali-sonarom-dno-duna/4307...