Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prodekanku doc. Zuzanu Lopatkovú zvolili za predsedníčku Vedeckej rady SHÚ v Ríme

Dňa 3. marca 2020 odovzdala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová vymenovacie dekréty novej Vedeckej rade Slovenského historického ústavu. Predsedníčkou novej Vedeckej rady bola na ustanovujúcom zasadnutí hlasovaním zvolená doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Doterajšia Vedecká rada ukončila svoju činnosť minulý týždeň.

Vedeckú radu tvorí 9 členov. Kandidátov na členov vedeckej rady navrhujú ministrovi školstva vedy, výskumu a športu SR minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, minister kultúry SR, predseda Slovenskej akadémie vied, riaditeľ Slovenského národného archívu a dekani filozofických fakúlt so sídlom na území SR. Vedecká rada je v zmysle zákona č. 116/2013 Z. z. vymenovaná vždy na tri roky, pričom jej členovia môžu byť členmi nanajvýš dve funkčné obdobia za sebou.

Táto rada je jedným z troch najvyšších orgánov Slovenského historického ústavu v Ríme. Okrem iného určuje zásadnú koncepciu vedeckovýskumnej činnosti historického ústavu, stanovuje krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plány výskumu historického ústavu, zodpovedá za odbornosť výskumného kolektívu, organizuje výberové konania a udeľuje štipendiá vedeckým pracovníkom z odborov historických, filologicko-historických, právno-historických a umenovedno-historických, riadi vydavateľskú činnosť a schvaľuje výročnú správu o činnosti historického ústavu, koordinuje spoluprácu historického ústavu na projektoch medzinárodného významu, volí na návrh ministra riaditeľa historického ústavu, schvaľuje štatút historického ústavu a jeho zmeny, prerokúva ročný rozpočet a schvaľuje ročnú účtovnú závierku historického ústavu, vykonáva kontrolnú funkciu voči riaditeľovi a rade ústavu a voči vedeckým pracovníkom historického ústavu

Zdroj. Minedu