Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV FF TU

Milé študentky, milí študenti,

dovoľte nám, aby sme Vám v tomto náročnom čase vyjadrili poďakovanie za akceptáciu zmien, ktoré prišli náhle a nečakane nielen pre Vás ako študentov, ale i pedagógov. Museli sme operatívne prispôsobiť spôsob výučby aktuálnym usmerneniam Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu a vedenia Trnavskej univerzity v Trnave.

Zároveň Vás prosíme o trpezlivosť pri zverejnení definitívneho riešenia súčasnej situácie, ktorá bude vychádzať z úpravy Zákona o vysokých školách 131/2002 Z.z. ako aj opatrení vydaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.


Denné a externé štúdium
Výučba predmetov denného a externého štúdia bude prebiehať naďalej online formou, využívaním e- learningu, systému Moodle, videokonferencii, zasielaním prezentácii prostredníctvom e-mialov.

Hodnotenie do systému Mais
Prosíme študentov končiacich ročníkov, aby ste si skontrolovali zaevidovanie hodnotenie predmetov v systéme Mais do 20. 4. 2020 (magisterské štúdium) a do 27.4.2020 (bakalárske štúdium).


Priebeh letného semestra akademického roka 2019/2020
Vedenie fakulty pozorne monitoruje súčasnú situáciu a snaží sa hľadať optimálne alternatívy priebehu, ukončenia akademického roka, realizácie štátnych skúšok. Pracujeme s viacerými alternatívami, ktoré komunikujeme s Vašimi vedúcimi katedier a garantmi štúdia. Našou snahou je vybrať postup, ktorým negatívne dôsledky na Vaše štúdium budú minimálne. Ukončenie letného semestra sa zatiaľ ponecháva v platnosti podľa súčasného harmonogramu na akademický rok 2019/2020, o prípadných zmenách Vás budeme včas informovať.


Odovzdávanie prác
Vedenie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave dňa 19. marca 2020 schválilo možnosť predĺženia termínu odovzdania záverečnej práce o 7 kalendárnych dní podľa Študijného poriadku FF TU bez podania žiadosti študenta.
Nové termíny odovzdania záverečných prác sú nasledovné:
   (a) Bakalárske práce     04.05.2020
   (b) Diplomové práce      27.04.2020
   (c) Dizertačné práce      07.04.2020

Na základe súčasnej situácie prosíme študentov, aby odovzdávali záverečné práce len elektronicky, nahratím do systému EZP. Školitelia aj oponenti si stiahnu záverečnú prácu zo systému a vypracujú posudok, ktorý vložia do EZP systému, odkiaľ Vám bude k dispozícii.

Je možné, že sa Vám nepodarí odovzdať záverečnú prácu v stanovenom termíne z rôznych príčin, preto prosím informujte školiteľa aj vedúceho katedry, resp. vedúcu katedry o tejto skutočnosti do 22.4.2020.

Školiteľské a oponentské posudky na záverečné práce nájdete vložené v systéme EZP najneskôr 5 pracovných dní pred obhajobou záverečnej práce.


Prajeme Vám veľa zdravia, vnútorný pokoj a nádej do ďalších dní.

Vedenie Filozofickej fakulty TU v Trnave