Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Dejiny archívnictva

Autor: 
Marta Dobrotková
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity
Rok vydania: 
2014
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
87
Anotácia: 

Archívnictvo patrí medzi spoločenské disciplíny so silnou pozíciou a poslaním v štátnej správe a samospráve, kultúre, vede i v informačných systémoch spoločnosti. Vyplýva to z povahy a náplne archívnych dokumentov, ako aj činnosti samotného archivára. Archívne dokumenty sú nielen sumárom stámiliónov pôvodných, unikátnych a autentických informácií o dejinách Slovenska a na jeho území žijúcich národov a národností a to od 11. storočia, ale majú právnu hodnovernosť a právny účinok. V prevažnej miere ide o dokumenty úradnej povahy, čiže ide o diplomatický materiál, ktorý vznikal z úradnej, ekonomickej a inej činnosti svojich pôvodcov. Archívne dokumenty sú súčasťou národného kultúrneho dedičstva a bohatstva.

---
V prípade záujmu kontaktujte mailom autorku.