Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

7. ročník doktorandskej vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2017

Dňa 1. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte TU v Trnave uskutočnil 7. ročník doktorandskej vedeckej konferencie Doctorandorum dies 2017. Vedenie Filozofickej fakulty TU tak opäť ponúklo doktorandom dennej i externej formy priestor na vzájomnú prezentáciu dosiahnutých výsledkov výskumu.  Vedeckú konferenciu otvorila prodekanka pre vedu, výskum a edičnú činnosť doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD. Prednáškový blok otvoril prof. Mgr. Peter Halama, PhD. so svojou prednáškou "Veda na križovatke? Súvislosti replikačnej krízy v sociálnych (a iných) vedách". Následne vystúpila Mgr. Beáta Košťálová zo SAIA, n. o, ktorá prítomných informovala o štipendiách na výskumné pobyty v zahraničí. Ďalej na podujatí vystúpili samotní študenti doktorandského štúdia, a to troch akreditovaných študijných programov: slovenské dejiny, klasická archeológia a psychológia. Tento rok na podujatí aktívne vystúpil aj zahraničný hosť Robert Mieczkowski, MA z Univerzity kardinála Štefana Višinského vo Varšave. Vďaka disciplinovanej pripravenosti účastníkov sa celá vedecká konferencia niesla v duchu podnetnej diskusie, ktorá sa prirodzene rozvinula po odznení každého príspevku. Záverom chceme poďakovať všetkým, ktorí organizačne, ale aj svojou účasťou podporili toto príjemné vedecké podujatie.