Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Nový zborník: Doctorandorum dies 2017

Dňa 1. marca 2017 sa na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnil 7. ročník doktorandskej vedeckej konferencie, Doctorandorum dies 2017. Vedenie FF TU tak opäť ponúklo doktorandom dennej i externej formy priestor na vzájomnú prezentáciu dosiahnutých výsledkov výskumu. So svojimi kvalitnými príspevkami na tomto podujatí vystúpili študenti doktorandského štúdia troch akreditovaných študijných programov: slovenské dejiny, klasická archeológia a sociálna psychológia. Za úspešný priebeh tohto ročníka patrí poďakovanie všetkým zúčastneným hosťom, študentom a členom katedier, ktorí sa podieľali na jeho odbornom garantovaní a organizačnom zastrešení.

Význam a zmysel tohto vedeckého podujatia možno vidieť v troch základných rozmeroch. Doktorandi pred svojimi školiteľmi, pedagógmi a širším publikom prezentovali čiastkové výsledky vlastných výskumov, ktoré tvoria vedeckú bázu ich budúcich dizertačných prác. V presne vymedzenom časovom limite de novali konkrétny skúmaný problém a jeho východiská, a tiež použité metodologické postupy.

Ďalší rozmer sa prejavil v následnej diskusii, kde doktorandi čelili otázkam a podnetom, ku ktorým zaujali svoje stanovisko, podložené argumentačne. Mali možnosť preukázať, že sa vo svojej problematike dobre orientujú, poznajú odbornú literatúru, pramenné východiská, a sú schopní obhájiť svoje argumenty nielen pred odborníkmi zo svojho odboru, ale aj z iných humanitných odborov. Zároveň boli konfrontovaní aj s dôležitosťou interdisciplinárneho pohľadu na jednotlivé oblasti výskumu, s ním spojenými inšpiráciami a skúsenosťami z iných odborov, ako aj s potrebou vzájomnej komunikácie.

Tretí rozmer vedeckého podujatia vidíme v tom, že jeho výsledky sú trvalejšie, a to v podobe predkladaného zborníka, v ktorom sú prednesené príspevky publikované. Pevne veríme, že ich čítanie bude inšpiratívne a obohacujúce pre všetkých, ktorí po zborníku siahnu.

 

PUBLIKÁCIU SI MÔŽETE STIAHNUŤ TU