Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedecké interdisciplinárne národné kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku - pozvánka

Vážená odborná verejnosť,

srdečne Vás pozývam do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (pozvánka a prihláška sú pripojené v prílohe).

Diskusia je pilotným vstupom do problematiky Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jeho postmoderného riešenia, v súvislosti s plnením úloh grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021, v spolupráci dvoch katedier  FFTU v Trnave (garancia, organizácia kolokvia a editácia výstupov): Katedry etiky a morálnej filozofie a Katedry politológie.
V prípade tohoročného stretnutia ide o prvotné vymedzenie tém, identifikáciu predmetných káuz a harmonizáciu špecifickej interdisciplinárnej terminológie vzhľadom k prezentovaným záujmom odbornej i laickej verejnosti v oblasti školstva, zdravotníctva, menšín a médií na Slovensku. Výsledky kolokvia budú slúžiť na prípravu národnej konferencie v skúmanej problematike v budúcom roku. 


S pozdravom

Mgr. Katarína Mária Vadíková PhD.
Vedúca projektu
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Katedra etiky a morálnej filozofie


Prílohy:
Pozvánka na interdisciplinárne vedecké kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku
Prihláška do diskusie počas interdisciplinárneho vedeckého kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku
 

Zdroj: 
Katedra etiky a morálnej filozofie