Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedeckovýskumné aktivity katedry filozofie

Projekty

VEGA č. 1/0496/18 „Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii“ (zástupca vedúceho projektu: Mgr. Michal Zvarík, PhD.)

Odborné spolupráce

Spolupráca s Central and East European Society for Phenomenology (CEESP): http://ceesp.org/