Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Všeobecná a experimantálna pschológia

prof. Mgr. Peter Halama, PhD.
1. Odlišné fungovanie položiek (DIF) v hodnotení validity psychodiagnostických metód
2. Sociodemografické a geografické súvislosti osobnostných čŕt

doc. PhDr. Marián Špajdel, PhD.
1. Voľna téma v súlade s vedeckým zameraním školiteľa