Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zborníky a časopisy Filozofickej fakulty TU v Trnave

Portrét v toku dejín Ingrid Halászová - Erik Hrnčiarik (zost.)
Acta Moralia Tyrnaviensia VII. Jaromír Feber, Peter Rusnák (zost.)
STUDIA HISTORICA TYRNAVIENSIA XIX Prof. PhDr. Mária Kohútová, CSc. (ed.)
Ancient Communities and their Elites from the Bronze Age to Late Antiquity (Central Europe – Mediterranean – Black Sea) Klára Kuzmová, Vladimír Varsik, Erik Hrnčiarik
Doctorandorum dies 2017 Mária Dědová, Erik Hrnčiarik, Zuzana Lopatková (Zost.)
Acta Psychologica Tyrnaviensia 19-20 Marian Špajdel (Eds.)
ANODOS 12/2012 Klára Kuzmová, Vladimír Varsik (eds.)
Studia doctoralia Tyrnaviensia 2016 Erika Juríková - Ladislav Tkáčik (eds.)
Sambucus XI Erika Juríková - Daniel Škoviera (eds.)
Acta Moralia Tyrnaviensia VI Helena Hrehová - Peter Rusnák (eds.)