Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zborníky a časopisy Filozofickej fakulty TU v Trnave

VTERE FELIX, MÁRIA ŽIACI SVOJEJ PROFESORKE Miroslava Daňová - Lucia Nováková (Eds.)
Doctorandorum dies 2021 M. Dědová/E. Hrnčiarik/Z. Lopatková
Studia Historica Tyrnaviensia XXI Zuzana Lopatková (šéfredaktor), Michal Franko (výkonný redaktor)
Sambucus XIV Erika Juríková (ed.)
SOCIETAS & HUMANITAS II. Mária Dědová, Marcel Martinkovič (Eds.)
Acta Moralia Tyrnaviensia X. Katarína M. Vadíková (Ed.)
Prof. PhDr. Ján Grác, DrSc. významný slovenský psychológ, vysokoškolský pedagóg a vedec Mária Dědová (Ed.)
Hostia a cudzinci na Slovensku a v Uhorskom kráľovstve. Migrácia a jej determinanty v kontexte európskeho vývoja. Miloš Marek
KOLO, KOLO MLYNSKÉ... K DEJINÁM MLYNOV A MLYNÁRSKEHO REMESLA NA ZÁPADNOM SLOVENSKU Z. Lopatková (Ed.)
PRÍBYTKY BOHOV Miroslava Daňová - Tomáš Kolon - Milan Hrabkovský (zost.)