Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Philosophica Tyrnaviensia 13. Poslanie filozofie na univerzite v súčasnej dobe

Autor: 
Letz, J. - Slavkovský, R. A. - Gálik, S. (eds.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2007
Jazyk: 
slovenský, český, poľský, anglický
Počet strán: 
154
ISBN: 
978-80-8082-168-5
Anotácia: 

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. V prevej časti je v popredí filozofia , v druhej univerzita a v tretej výchova a vzdelávania na univerzite. V prvom problémovom okruhu J. Letz poukazuje za dominantnú potrebu naozaj univerzalisticky koncipovanej a štrukturálne vyváženej idey filozofie. M. Sapík zdôrazňuje, že každá európska univerzita ma spočívať na dvoch základných pilieroch, na úcte a pravdivosti k človeku, teda vedeckosti a humanite. P. Rusnák poukazuje na schizofréniu filozofie a politiky, ktorá významne prispieva ku krízovému stavu filozofie na univerzite, ako aj ku kríze filozofie samej. A. Kobyliński uzatvára, že dnes vystupuje do popredia potreba filozofického hľadania pravdy, ktorá má byť základným poslaním každej univerzity. Podľa R. Mońa vidí hlavné nebezpečenstvo ohrozujúce filozofov a vôbec pedagógov na univerzite v relativizácii hodnôt, zvlášť pravdy, ktorá sa  nahrádza funkcionálnosťou. V rámci druhého problémového okruhu H. Hrehová požaduje, aby sa aj súčasná idea univerzity odvíjala od jej stredovekého chápania, ktoré možno  vyjadriť ako gaudium veritatis – radosť z pravdy.  M. Fula považuje najvážnejší jav na univerzite stratu integrálneho záujmu o človeka, vytrácanie priestoru pre kritické skúmanie identity a zmyslu človeka. S. Gálik upozorňuje najmä na nebezpečenstvá vyplývajúce pre univerzitu z rozširovania novej podoby elektronickej komunikácie. V treťom problémovom okruhu J. Dolista požaduje väčšiu prítomnosť dialógu filozofie s inými vednými odbormi, vedeného najmä v intenciách encykliky Fides et ratio. R. A. Slavkovský zdôrazňuje potrebu väčšej prítomnosti slobody na univerzite, v celom jej myslení a konaní. A. Démuth je toho  názor, že za neutešenú situáciu filozofie na univerzite a v spoločnosti môžu do veľkej miery filozofi sami, lebo nedokázali presvedčiť spoločnosť o potrebnosti filozofie.

Cena: 
5 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.