Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Acta Philosophica Tyrnaviensia 3. Personálna identita človeka

Autor: 
Letz, J. – Slavkovský, R. A. – Brezinský, O. (eds.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
1998
Jazyk: 
slovsnký
Počet strán: 
105
Anotácia: 

Vo vedeckom zborníku sa nastoľuje ambiciózny problém personálnej identity človeka skúmaný na báze jeho vývinu, teda jeho človekova genidentita. Dospieva sa k tomu, že skutočná, aktuálne platná identita je možná len na personálnom i personalitnom základe. Zborník sa člení na tri časti. V prvej časti sa pertraktujú pohľady na identitu cez niektorých filozofov (M. Porubjak, B. Motýľ, S. Tolnaiová), v druhej časti sa nastoľuje vlastný problém personálnej identity z logického, sémantického a psychologického hľadiska (M. Manzela, A. Démuth, O. Brezinský) a v tretej časti sa prezentujú niektoré významné aspekty personálnej identity (S. Gálik, H. Hrehová, J. Letz, R. A. Slavkovský). V prvej časti S. Tolaniová na príklade filozofa A, J. Lyona a iných analytických filozofov ukazuje, že problém personálnej identity treba interpretovať ako sebaidentifikáciu. Demonštruje to na príklade mnohých významných filozofov. V druhej časti A. Démuth poukazuje na to, že problém hľadania identity človeka je často problémom jeho spredmetňovania. A pýta sa: Kde je však záruka, že predstava nás ako reálneho subjektu a nás ako predmetu nášho nazerania je vôbec dajako kongruentná? V tretej časti Letz nastoľuje problém identity človeka ako výsledok jednoty jeho personálnej sebaidentifikácie a identifikácie prostredníctvom druhého. Vychádza pritom z Říhového konceptu personálnej identity a relevancie, ako aj zo svojho konceptu experienciálno-evolučnej filozofie. R. Slavkovský skúma personálnu identitu v širšom kontexte medzináboženského dialógu. Poukazuje na to, že proces sebaidentifikácie pred tvárou absolútna  sprostredkovaný náboženskými tradíciami je veľmi krehký a zraniteľný a jeho výsledkom môže byť svätec, ale aj pokrútená karikatúra človeka.      

Cena: 
2 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.