Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Belovský výskum: Súčasnosť a potenciál do budúcnosti

Autor: 
Erika Juríková (ed.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2019
Jazyk: 
slovenský
Počet strán: 
31
ISBN: 
978-80-568-0183-3
Anotácia: 

V poslednom desaťročí nabral výskum života a diela uhorského vzdelanca Mateja Bela „nový dych“. Po riešení viacerých úspešných projektov na pôde Katedry klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity a vyprofilovaní vedeckého kolektívu pristúpilo Kysucké múzeum v Čadci k systematickému vydávaniu Belových opisov uhorských stolíc v paralelnom latinsko-slovenskom vydaní. Edícia vzbudila zaslúženú pozornosť v odborných kruhoch i medzi verejnosťou zanietenou pre regionálnu históriu. Zároveň výrazne prispela k propagácii belovského výskumu na Slovensku.Hoci sa Belov prínos pre vedecké poznanie v 1. polovici 18. storočia vníma najmä vďaka encyklopedickému dielu Historicko-zemepisné vedomosti o uhorských stoliciach, aj ostatné jeho práce si zaslúžia pozornosť bádateľov. V mnohých ohľadoch totiž môžu prispieť k poznaniu dejín konkrétnych vedných odborov a disciplín.Vedecké kolokvium si kladie za cieľ posunúť belovský výskum ďalej, podporiť jeho interdisciplinárny charakter a otvoriť diskusiu o jeho perspektívach do budúcnosti. Pozvané prednášky vybraných odborníkov majú analyzovať možnosti využitia Belových diel, zhodnotiť stav ich výskumu a načrtnúť jeho smerovanie.