Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Sambucus XI

Autor: 
Erika Juríková - Daniel Škoviera (eds.)
Vydavateľstvo: 
Filozofická fakulta TU
Rok vydania: 
2016
Jazyk: 
slovenský, český, latinský
Počet strán: 
192
ISBN: 
2453-7284
Anotácia: 

Sambucus XI obsahuje deväť štúdií. Grécko-rímskej antiky sa týkajú štúdie Jana Janouška a Jana Bažanta, k počiatkom rímskej filozofie pozýva a sprevádza po nich Peter Fraňo. Štúdia M. Andokovej sa vzťahuje na dôležitý prvok antického rečníckeho umenia. Novolatinskú tematiku obzvlášť tesne spätú s antikou sľubujú štúdie Daniela Škovieru a Svorada Zavarského. Prvá registruje prítomnosť básnika Vergília na Slovensku najmä v literárnych dielach a knižniciach, druhá zasa predstavuje dominantný ciceronianizmus v diele Krištofa Preyssa, zapáleného obdivovateľa veľkého rímskeho rečníka a bratislavského rodáka. Uhorsko-slovenskú novolatinskú spisbu a uplatnenie zásad rétorického umenia zvolil za tému svojej štúdie Jozef Kordoš a rétorickým dielom Prešovčana Jána Webera z hľadiska konkurencie antických a kresťanských prvkov sa zaoberá Erika Brodňanská. Téma poslednej z novolatinských štúdií, ktorá hovorí o jezuitskom divadle v Čechách, korešponduje s filologickým bádaním, ktoré sa rozbieha na Slovensku, a poskytuje mu nevyhnutný a zaujímavý komparatívny materiál.

Okrem toho jedenásty zväzok ako zvyčajne obsahuje krátke recenzie nových knižných publikácií a správy. Nápadným novým prvkom sú anglické kľúčové slová a súhrny štúdií, ale ich cieľ je zjavný: majú v súčasnej informačnej lavíne uľahčiť základnú orientáciu čitateľovi i zaradenie príspevku do tematických knižničných katalógov. Sambukovi na prahu druhej desiatky želáme, aby jeho texty priniesli radosť autorom a v prípade potreby aj poučenie čitateľom. Q. B. F. F. F. S.

Sambucus XI includes nine studies. Greco-Roman antiquity refers to the studies of Jan Janoušek and Jan Bažant, the origins of Roman philosophy with an accompanying introduction by Peter Fraňo. The study from M. Andoková refers to an important element of ancient oratory. A study by Daniel Škoviera and Svorad Zavarský: New Latin themes particularly closely linked to the ancient promises. The first registers the presence of the poet Virgil in Slovakia, especially in literary works and libraries, the second the domination of Cicdrian themes in the work of Christopher Preyss, a great admirer of the great Roman orator and born in Bratislava. Hungarian-Slovak New Latin and the application of the principles of rhetorical art, chosen as the theme of the study by Jozef Kordoš, a rhetorical work Prešovčan by John Weber in the area of ancient rivals and the subject of Christian elements by Erika Brodňanská. The theme of the last of the New-Latin Studies, which considers Jesuit theatre in the Czech Republic, corresponds to a philological inquiry, which starts in Slovakia and provides necessary and interesting comparative material.

In addition, theeleventh volumeas usual contains short reviews of newbook publications and reports. A new featureisthe provision of keywords and summaries of the studies in English, the objective is clear: in today’s avalanche of information, to present it in a way that willfacilitate boththe basic orientationof the readeras well the inclusion ofthe contributions into the thematic catalogues of libraries. Sambucus has completed its first decade and stands on the threshold of its second, we hope that the texts bring joy to the author and where necessary guidance to readers. Q. B. F. F. F. S.

Cena: 
10 €

Objednávka

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.