Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Zo života katedry

Pre informácie o aktuálnom dianí na katedre navštívte aj náš Facebook - Facebooková stránka Katedry etiky 

 

 

 

2019- OKTÓBER: Pozvánka na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD.:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, prostredníctvom programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 2. 10. 2019 na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove (Poľsko), na tému: vzťah axiológie a konzumerizmu, so špeciálnym zameraním na identifikáciu prítomných porúch tohto vzťahu a vyvodenie etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

 

Pozvánka

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- SEPTEMBER: Vedecké interdisciplinárne kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku - pozvánka, program, zborník abstraktov, dodatočné prihlásenie do diskusie:

Vážená odborná verejnosť,

pred časom sme Vás srdečne pozvali prihlásiť sa do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na naše pozvanie a zaslali nám svoje prihlášky.

Plánovaná diskusia je pilotným vstupom do problematiky Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jeho postmoderného riešenia, v súvislosti s plnením úloh grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021, v spolupráci dvoch katedier  FFTU v Trnave (garancia, organizácia kolokvia a editácia výstupov): Katedry etiky a morálnej filozofie a Katedry politológie. V prípade tohoročného stretnutia ide o prvotné vymedzenie tém, identifikáciu predmetných káuz a harmonizáciu špecifickej interdisciplinárnej terminológie vzhľadom k prezentovaným záujmom odbornej i laickej verejnosti v oblasti školstva, zdravotníctva, menšín a médií na Slovensku.

Z organizačných dôvodov je prihlasovanie do aktívnej diskusie obmedzené, preto v prípade záujmu o pasívnu účasť, organizátori prosia o dodatočné prihlásenie, avšak najneskôr do 27.9.2019. V prílohách nájdete pozvánku, pokyny k prihláseniu, rámcový program kolokvia a zborník abstraktov.

Publikácia Zborník abstraktov a materiálov pre potreby pilotnej národnej diskusie na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku bude zverejnený na budúci týždeň a v printovej podobe k dispozícii na kolokviu.

S pozdravom

Organizátori kolokvia
Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie

 

Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Prílohy:

Pozvánka

Formulár na dodatočné prihlásenie

Rámcový program

Zborník zaslaných abstraktov

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- SEPTEMBER: Pozvánka: Vedecké interdisciplinárne kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku:

Vážená odborná verejnosť,

srdečne Vás pozývam do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (pozvánka a prihláška sú pripojené v prílohe).

Diskusia je pilotným vstupom do problematiky Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jeho postmoderného riešenia, v súvislosti s plnením úloh grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021, v spolupráci dvoch katedier  FFTU v Trnave (garancia, organizácia kolokvia a editácia výstupov): Katedry etiky a morálnej filozofie a Katedry politológie.
V prípade tohoročného stretnutia ide o prvotné vymedzenie tém, identifikáciu predmetných káuz a harmonizáciu špecifickej interdisciplinárnej terminológie vzhľadom k prezentovaným záujmom odbornej i laickej verejnosti v oblasti školstva, zdravotníctva, menšín a médií na Slovensku. Výsledky kolokvia budú slúžiť na prípravu národnej konferencie v skúmanej problematike v budúcom roku.  


S pozdravom

Mgr. Katarína Mária Vadíková PhD.
Vedúca projektu
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Katedra etiky a morálnej filozofie


Prílohy:
Pozvánka na interdisciplinárne vedecké kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku
Prihláška do diskusie počas interdisciplinárneho vedeckého kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- APRÍL: Výzva: letná škola v RUMUNSKU – rýchly e-konkurz (deadline 12.4.2019):

V rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, sa uskutoční letná škola s názvom Európska únia na križovatke.


Miesto konania: Sinaia – Bukurešť, Rumunsko
Termín: 8 – 13. júl 2019
Určené pre: študenti všetkých stupňov všetkých denných študijných programov všetkých odborov FFTU
Financovanie: štipendium CEEPUS
Pracovný jazyk: anglický jazyk
Podmienky prihlásenia:
1. záväzné prihlásenie
2. obsah prihlášky: meno, priezvisko, odbor a stupeň štúdia FFTU, krátka motivácia
3. deadline: 12.4.2019
4. adresát: koordinátor CEEPUS: Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. ,

predmet správy: konkurz: letná škola CEEPUS, Rumunsko

adresa: katarina.maria.vadikova@truni.sk

5. 15 – 17.4.2019 doručiť prihlášku vytlačenú a podpísanú na Katedru etiky a morálnej filozofie FFTU.

link: Pozvánka na letnú školu (CEEPUS, Rumunsko)


---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- APRÍL: Pozvánka na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. - ZRUŠENÉ:

Z vážnych rodinných dôvodov doc. Joanny Mysony Byrskej, PhD. sa plánované stretnutie dňa 10.4.2019 neuskutoční.

2019- APRÍL: Pozvánka na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD.:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 10.4.2019 na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. z Pápežského inštitútu Jána Pavla II v Krakove (Poľsko), na tému: vzťah axiológie a konzumerizmu, so špeciálnym zameraním na identifikáciu prítomných porúch tohto vzťahu a vyvodenie etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

Pozvánka

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- APRÍL: Pozvánka na stretnutie s Dr. Kingou Wojtas-Jarentowskou, PhD.:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 11.4.2019 na stretnutie s Dr. Kingou Wojtas-Jarentowskou, PhD. z  Inštitútu politológie Univerzity Kardinála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave (Poľsko), na tému populizmus, jeho stratégie a uplatnenie v Európskej politickej praxi, a tiež vyvodenia etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

Pozvánka

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- FEBRUÁR: Rozpis konzultačných hodín na letný semester:

 

Konzultačné hodiny pedagógov

 

akad. r. 2018/2019 (LS)

 

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. 

štvrtok                   10,00 – 12,00 h.

 

Prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.

piatok                       8,30 – 9,30 h.

                               14,00 – 15,00 h.

 

Doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD. 

štvrtok                    12,00  –  14,00 h.

 

Doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

utorok                      12,30 – 14,30 h.

 

Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.

pondelok                  12,30 – 14,30 h.  

 

 

 

doktorandi:

 

Mgr. Romana Puškelová

piatok                         9,30 – 11,30 h.

 

Mgr. Michal Gánovský

štvrtok                       12,00 – 14,00 h.

 

 

Sekretárka katedry: Emília Babicová, Centrum prvého kontaktu,1. poschodie FF TU, č. d. 120.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- JANUÁR: Pozývame Vás na DOD 2019 :-)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - DECEMBER: Fotogaléria z nášho vianočného posedenia

------------------------------------------------------------------------

2018 - DECEMBER: Pozvánka na naše vianočné posedenie.

 

------------------------------------------------------------------------

2018 - NOVEMBER: Pohľad našej prváčky na vianočnú Viedeň :-)

Výlet do Viedne bol pre nás študentov neopakovateľným zážitkom. Otvorili sa nám dvere do Albertiny a so zatajeným dychom sme pozorovali nádherné obrazy od svetoznámych umelcov. Vianočné trhy nás naladili príjemnou vianočnou atmosférou a stánky doslova žiarili pestrosťou vianočných ozdôb a ručne vyrábaných dekorácií. Na záver sme si zamaškrtili tradičnými trhovými dobrotami ktoré sme si nevedeli vynachváliť.

Viktória Kordiaková

------------------------------------------------------------------------

2018 - NOVEMBER: Gratulácia k habilitácii doc. PhDr. Petra Rusnáka, PhD.

Náš kolega Dr. Rusnák tento týždeň na veľkej vedeckej rade univerzity prevzal z rúk rektora TU prof. JUDr. Mareka Šmida, PhD. diplom k habilitácii. Už doc. Rusnákovi samozrejme gratulujeme a tešíme sa s ním.

Autorka fotografie: Barbora Likavská

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - OKTÓBER: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie:

Dňa 25.októbra 2018 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia. Účastníci sa v príjemnom prostredí venovali téme slobody a iných hodnôt spätých so slovanskými národmi, či už v kontexte konkrétnych autorov daného obdobia, alebo všeobecne. Garantmi tejto konferencie boli prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD., prof. Dr. Ryszard Moń, PhD., prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., prof. Dr. Josef Dolista, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.. Pri slávnostnom otvorení odzneli postupne príhovory prorektorky TU v Trnave doc. Ing. Viery Peterekovej, PhD., ktorá odovzdala pozdravy od rektora TU a popriala nám veľa plodných diskusií, nasledoval príhovor prodekanky FF TU v Trnave Mgr. Márie Dědovej, PhD., v ktorom poukázala na význam slobody a šírku témy konferencie  a taktiež odovzdala pozdravy od dekana FF TU, potom prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. otvorila konferenciu s apelom na zachovávanie slovanských hodnôt a krásu slobody v slovanskom ponímaní. Túto krásu podtrhli aj nasledujúce umelecké vsuvky od študenta Bc. Martina Súkeníka, ktorý nám zahral na gitare a báseň Pod lipami od prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD., ktorá bola plná slovanských odkazov a v nádhernom podaní prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. otvorila srdcia, duše i mysle nasledujúcemu vedeckému diskurzu.

Konferencia pokračovala plenárnymi prednáškami veľavážených účastníkov z Ruska, Poľska, Česka i Slovenska, ktoré odzneli v dopoludňajších hodinách. Účastníci sa okrem slobody venovali témam solidarity, ekológie, exilovej slobode, či ruskej filozofie. Po nich bol pre účastníkov pripravený slávnostný obed, v rámci ktorého v priateľskej atmosfére pokračovali diskusie. Nasledovalo rokovanie, ktoré pre hojný počet účastníkov bolo rozdelené do dvoch samostatných sekcií, ktoré prebiehali súbežne. V prvej sekcii bolo opäť medzinárodné zastúpenie prednášajúcich, ktorí už spomenuté témy ešte rozšírili o hodnotu pravdy, reflexiu slobody v mediálnej sfére, slobody v postmodernom myslení a tiež politickej stability. Ja som sa zúčastnil rokovania v druhej sekcii, kde sme mali hneď niekoľko diskusií, ktoré sa venovali najmä slobode v komunizme a slobode v oblasti médií. Zároveň sa opäť otvorili témy, ktoré v predchádzajúcich častiach konferencie nerezonovali a to: ľudská individualita, sloboda v súčasnom vrcholovom športe, či strach, obavy a proroctvá v diele Leva Šestova. Zároveň bolo ponímanie slobody rozšírené o pohľad Mgr. Kataríny Márie Vadíkovej, PhD., ktorá načrtla možnosť vnímať slobodu ako dar, či prosbu vychádzajúcu z ľudskej túžby po slobode.

Po skončení rokovaní sme sa opäť stretli v hlavnej miestnosti, kde prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. poďakovala za účasť, vyjadrila spokojnosť s priebehom konferencie a vyslovila spoločné prianie, aby sme sa podobne stretali, diskutovali a prispievali k vedeckým poznatkom v oblasti etiky, čo najdlhšie. Výstupom tejto konferencie bude plne recenzovaný zborník, ktorý by podľa slov doc. PhDr. Petra Rusnáka, PhD. mohol uzrieť svetlo sveta začiatkom budúceho roka. Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v sekcii konferencie.

 

Mgr. Michal Gánovský

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - OKTÓBER: Program medzinárodnej vedeckej konferencie:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením a gesciou prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD. pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia. Konferencia sa uskutoční 25. októbra 2018 na pôde Filozofickej fakulty TU. Do agapického priestoru skutočného symposion, ktoré sa môže stať miestom poznania, porozumenia a vzájomne podnetnej reflexie pozývame odborníkov v oblasti etiky, filozofie, antropológie, psychológie, teológie, pedagogiky, histórie, politického myslenia i širokú verejnosť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - OKTÓBER: Čaká nás medzinárodná vedecká konferencia:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením a gesciou prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD. pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia. Konferencia sa uskutoční 25. októbra 2018 na pôde Filozofickej fakulty TU. Do agapického priestoru skutočného symposion, ktoré sa môže stať miestom poznania, porozumenia a vzájomne podnetnej reflexie pozývame odborníkov v oblasti etiky, filozofie, antropológie, psychológie, teológie, pedagogiky, histórie, politického myslenia i širokú verejnosť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - JÚN: Náš nový docent!


Gratulujeme k úspešnej habilitácii doc. PhDr. Petrovi Rusnákovi, PhD. z našej katedry. 26. júna prebehla habilitačná prednáška s názvom: Stratégie poznanej nutnosti a osobnej zodpovednosti v súčasnej ekologickej etike a jeho habilitačná práca nesie titul: Vybrané antropologicko-etické motívy v ruskej filozofii strieborného veku. Novému pánovi docentovi želáme veľa ďalších úspechov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017-DECEMBER: Pani prof. Hrehová a Dr. Rusnák prednášali na Prešovskej univerzite v Prešove

 

Pedagógovia katedry etiky FF TU v Trnave prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD. a PhDr. Peter Rusnák, PhD. boli pozvaní prednášať na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej v dňoch 7. až 8. decembra 2017 Katedrou systematickej teológie a Katedrou filozofie a religionistiky GTF Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 80. výročia násilnej smrti ruského fyzika, matematika, filozofa, teológa a pravoslávneho kňaza Pavla Alexandroviča Florenského (1882-1937) pod názvom Duchovné dedičstvo otca Pavla Florenského a jeho aktuálnosť. Domáci aj zahraniční hostia z univerzít v Ríme a v Sankt-Petersburgu sa vo svojich prednáškach venovali otázkam kritickej reflexie diela Pavla Florenského, jeho osudu disidenta a nepriateľa sovietskeho režimu, okolnostiam jeho násilnej smrti, otázkam evanjelizácie, ale predovšetkým téme hľadania pravdy, ktorá otvára cestu k duchovnej slobode. Profesorka Hrehová vystúpila s prednáškou: Hľadanie múdrosti ako cesta k slobode ducha v živote a v diele P. A. Florenského a Dr. Rusnák s prednáškou: Otázka techniky: Martin Heidegger a Pavol Florenský. Konferencia bola súčasťou vedeckého projektu, ktorý podporila Kongregácia pre východné cirkvi.

 

Text: Dr. P. Rusnák
Fotografie: archív katedry

 

------------------------------------------------------------

2017- DECEMBER: Náš nový profesor!


Pán prezident Andrej Kiska 4. 12. 2017 vymenoval 30 nových profesorov. Medzi nimi aj prof. PhDr. Jaromíra Febera, CSc. z našej katedry. Novému pánovi profesorovi srdečne blahoželáme!

 

        

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša bývalá doktorandka Mgr. Ivetka Petríková, PhD. na stáži cez Erasmus plus

Siena-Rím-Palermo a program Erasmus plus

Počas môjho štúdia na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave som mala možnosť využiť prostredníctvom programu Erasmus študijný pobyt v Taliansku už počas bakalárskeho stupňa štúdia. Konkrétne v Siene (od 02. augusta 2010 – do 27. augusta 2010) na Universitá per Stranieri di Siena som mala jedinečnú možnosť participovať na jazykovo-kultúrnom kurze talianskeho jazyka a následne absolvovať jeden semester v Ríme (od 29. septembra 2010 –  do 14. februára 2011) na Universitá La Sapienza di Roma.

 

V roku 2016 som ukončila doktorandské štúdium v odbore etika a morálna filozofia pod odborným vedením pani profesorky Heleny Hrehovej. Ako čerstvý absolvent som veľmi ocenila jedinečnú príležitosť, ktorú ponúka program Erasmus plus v podobe stáže. Keďže už počas doktorandského štúdia som na podnet školiteľky mojej dizertačnej práce pani profesorky Hrehovej absolvovala výskumný pobyt v Palerme na Bioetickom inštitúte Salvatora Priviteru môj výber inštitúcie, na ktorej by som chcela absolvovať aj pracovnú stáž bol viac než jasný. Prostredníctvom uvedenej mobility som strávila v Palerme takmer 10 mesiacov.

 

Počas stáže som mala jedinečnú možnosť vystúpiť v  rádiu Radio Spazio di Noi – In Blu v Palerme. Reláciu moderovala redaktorka Adele Di Trapani. Hlavným cieľom interview bolo oboznámiť poslucháčov ako vznikla myšlienka spracovať moju dizertačnú prácu o významnej osobnosti v oblasti morálnej filozofie a bioetiky, o zakladateľovi Bioetickeho inštitútu v Palerme akou bol profesor Salvatore Privitera.

 

Taktiež som mala možnosť vystúpiť a prezentovať moje zistenia a výsledky dizertačnej práce na konferencii spojenej so slávnosťou otvorenia nového akademického roku 2016/2017 „Mater di Bioetica.“ Pozvanie na konferenciu prijali významné osobnosti z oblasti morálnej filozofie, blízki priatelia a bývalí kolegovia profesora Salvatora Priviteru a taktiež samotný palermský arcibiskup S. E. Mons. Corrado Lorefice, ktorý priamo participoval na záverečnej konklúzii. Za rovnako obohacujúcu považujem skúsenosť asistencie pri redakčnej činnosti časopisu Bio-ethos. Rivista di bioetica, morale della persona e medical humanities.

 

Vďaka stáži na uvedenom inštitúte v Taliansku som sa zdokonalia vo viacerých oblastiach. Po jej absolvovaní môžem potvrdiť, že som si overila v praxi moje organizačné schopnosti predovšetkým pri spoluorganizovaní medzinárodných konferencií, rovnako moju zodpovednosť a precíznosť pri práci. Nadobudla som výborné komunikačné zručnosti v talianskom jazyku získané počas vedeckej a pedagogickej činnosti. Získané vedomosti, zručnosti a schopnosti na zahraničnej inštitúcii ma posunuli vpred, budem ich naďalej využívať a sú potrebné pre moje budúce povolanie. Stáž bola pre mňa prínosná do profesionálneho aj osobného života.  Som vďačná za to, že som mala možnosť využiť program Erasmus plus ako čerstvý absolvent, pretože je nenahraditeľným zdrojom skúseností. Túto šancu by som využila opäť.

 

Za uvedenú bohatú ľudskú a profesionálnu skúsenosť, ktorú som nadobudla počas študijného pobytu v Siene a v Ríme a stáže v Palerme vďačím pani profesorke H. Hrehovej, ktorá ma od začiatku inšpirovala k štúdiu v Taliansku a programu Erasmus plus. Špeciálne by som sa chcela poďakovať celému zahraničnému oddeleniu a konkrétne koordinátorke pani Ing. Marte Sečkárovej, za jej odbornú pomoc pri zrealizovaní mojich študíjno-vedeckých pobytov v Taliansku.

 

Obidva spomenuté pobyty v Taliansku boli pre mňa nesmierne prínosné. Nie len po študíjno-profesionálnej stránke, ale aj tej osobnostnej. V programe Erasmus plus vidím najlepšiu možnosť ako spojiť príjemné s užitočným. Mala som možnosť dokonale spoznať nádherné a významné talianske mestá ako Sienu, Rím a Palermo a zžiť sa s nimi aspoň na nejaký čas. Tieto mestá boli spojené s mojím štúdiom, prácou ale aj osobným rastom.

 

Mgr. Iveta Petríková, PhD.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017- SEPTEMBER: V. Slovanský filozofický zjazd v Sankt-Peterburgu v dňoch 27. 9. - 30. 9. 2017 

 

V posledných septembrových dňoch roku 2017 sa konal v Sankt-Peterburgu V. Slovanský filozofický zjazd pri príležitosti 150 výročia od II. Slovanského zjazdu, ktorý sa konal v Moskve a v Sankt-Peterburgu od 26. 5. – 3. 6. 1867 za účasti západných a južných Slovanov. Zjazd patril medzi významné udalosti 19. storočia a predchádzalo mu sformulovanie téz „o slovanskej vzájomnosti“ (z roku 1832), o ktoré sa zaslúžil Slovák Ján Kollár (1793 – 1852), autor lyricko-epickej poémy Slávy dcéra.

 

II. Slovanský zjazd sa konal po 19-tich rokoch od I. Slovanského zjazdu  (2. 6. - 12 júna 1848) v Prahe, ktorého cieľom bolo predložiť návrhy na riešenie politického postavenia Slovanov v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Na II. Slovanskom zjazde sa za Slovákov zúčastnili traja účastníci: katolícky kňaz (vtedy farár v Kútoch) Dr. teológie a filozofie Andrej Radlinský (1817 – 1879), slovenský šľachtic, notár, právnik, politik, cirkevný činiteľ, spoluzakladateľ Slovenskej národnej strany, spoluzakladateľ Mestskej sporiteľne a Tatra banky v Martine Ján Baltazár Jesenský (1825 – 1889) a tiež martinský advokát  Pavol Mudroň (1835 – 1914).

 

Hlavnou otázkou V. Slovanského filozofického zjazdu na pôde Štátnej univerzity v Sankt-Peterburgu v dňoch 27. 9 až 30. 9. 2017 boli predovšetkým otázky: Existuje slovanský svet, alebo je táto téma už mŕtva? Je kultúra tam, kde sú hodnoty? Nestrácame v súčasnej liberálnej spoločnosti a multikultúre vlastnú slovanskú identitu a kultúru?

 

Na V. Slovanský filozofický zjazd sa prihlásilo 95 účastníkov z viacerých slovanských krajín (Ruská federácia, Ukrajina, Bielorusko, Poľsko, Česko, Slovensko, Bulharsko, Srbsko), z ktorých niekoľko prihlásených chýbalo. Zo Slovenska participovali na V. Slovanskom filozofickom zjazde traja účastníci: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a PhDr. Ondrej Marchevský, PhD. z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Z rozpráv trojdňového filozofického rokovania vyplynulo, že už mních Nestor (žil na rozhraní medzi 11. a 12. storočím v kláštorných jaskyniach pri Kyjeve) tvrdil, že slovanské národy pochádzajú z jedného koreňa. Slavjanofil A. S. Chomjakov (1804 – 1860) nadviazal na Nestorovu ideu tvrdením, že bratstvo slovanských národov sa prejavilo už v období expanzie Hunov pod vedením Atilu (406– 463). Ruský básnik, diplomat a publicista I. F. Tjutčev (1803 – 1873) zviazal slovanské idey s religióznymi otázkami.

 

Podľa mienky viacerých zúčastnených filozofov – venujúcich sa ruskej alebo aj širšie slovanskej filozofii – je myšlienka, že „idea Európy“ je „ideou kultúry“. V závere konferencie zazneli názory, že aj v súčasnosti je dôležitá kultúrna vzájomnosť Slovanov, ale aj pripomenutie toho, že „slovanstvo je duchovnou symfóniou“.  

 

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

-----------------------------------------------------------------------

Naše študentky na študijnom pobyte cez program Erasmus +

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017- MAREC: Dňa 30. marca 2017 sa uskutočnilo ďalšie vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou na tému: Obraz človeka v sociálnych vedách. Na našu veľkú radosť sa okrem ctených hostí z Poľska pána profesora Mońa a pána docenta Kobyłinskeho a mnohých ďalších zúčastnila aj pani profesorka Božidara Turzonovová. Veríme, že prezentované príspevky boli pre Vás inšpiráciou a tešíme sa na naše ďalšie stretnutie. Ak ste nestihli prísť alebo Vás prezentované príspevky zaujali a chceli by ste si ich ešte bližšie pozrieťbudú vydané začiatkom zimného semestra v recenzovanom zborníku Acta Moralia Tyrnaviensia VIII.2017- JANUÁR: DOD FF TU 25.1.2017 od 9:00 hod.

 

 

 


2016 - DECEMBER: Výborná predvianočná kapustnica :-)

 

 


2016 - NOVEMBER: Koncom novembra sme v sprievode Dr. Rusnáka najprv navštívili výstavu Ways of Pointillism (Seurat, Signac,Van Gogh) v Albertine (http://www.albertina.at/en/from_end_to_beginning) a potom okrem stálych expozícií aj výnimočnú výstavu Edmund de Waal meets Albrecht Dürer, During the Night (http://www.khm.at/en/visit/exhibitions/edmund-de-waal/) v Kunsthistorisches Museum. Príjemný deň sme zakončili vianočnými trhmi.

 


 

2016 - OKTÓBER: Dňa 26.10.2016 sme usporiadali vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou na tému: Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Príspevky jednotlivých účastníkov vedeckého kolokvia budú zverejnené v  Acta Moralia Tyrnaviensia VII.   


Katedra, pokiaľ ide o vedecko-výskumnú oblasť, sa usiluje o rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť realizovanú v domácom i zahraničnom prostredí. Organizuje medzinárodné konferencie, kolokvia, v rámci ktorých majú študenti možnosť vystúpiť s vlastnými príspevkami a aktívne sa podieľať na dialógu. Podporuje študentov pri získaní zahraničných pobytov prostredníctvom SAIA, CEEPUS, ERASMUS aj ERASMUS+. V rámci nich majú študenti možnosť získať semestrálne pobyty na univerzitách v rámci EÚ aj mimo nej. Okrem vedeckej činnosti katedra organizuje spoločensko-kultúrne akcie, vzdelávacie zájazdy do Talianska, Rakúska, prehlbujúc v študentoch dejinné i estetické poznatky. Katedra každý rok organizuje predvianočné posedenie pri kapustnici a stará sa o kultiváciu familiárnej atmosféry medzi študentmi