Skočiť na hlavný obsah

Pre informácie o aktuálnom dianí na katedre navštívte aj náš Facebook - Facebooková stránka Katedry etiky 

 

 

 

2020- OKTÓBER: Pozývame Vás na konferenciu, na ktorej bude mať prednášku aj doc. Orbanová:

Konferencia: Andrej Žarnov- lekár, básnik,exulant

Vážené dámy, vážení páni,

Ústav pamäti národa v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky v Bratislave, Trnavským samosprávnym krajom, Mestom Trnava, Katedrou slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Poľským inštitútom v Bratislave a Ministerstvom vnútra SR - Štátnym archívom v Trnave vás pozýva na interdisciplinárnu vedeckú konferenciu venovanú osobnosti Andreja Žarnova. Konferencia sa bude konať vo štvrtok 1. októbra 2020 v Zrkadlovej sále Divadla Jána Palárika v Trnave.

Váš prípadný záujem, prosím, nahláste do 28. septembra 2020 na telefónnom čísle +421259300332 alebo e-mailom na adresu: redakcia [at] upn.gov.sk.

Podrobnejšie informácie budú vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie zaslané prihláseným účastníkom v priebehu budúceho týždňa.

 

Program konferencie

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

2020- MÁJ: Časový harmonogram štátnych skúšok pre Bc. a Mgr. stupeň:

Časový harmonogram Bc. obhajob a štátnch skúšok 

Obhajoba bakalárskych prác aj štátne skúšky v študíjnom odbore Etika sa budú konať dňa 26.5.2020 dopoludnia. Skúšky budú prebiehať v 50 minútových časových rozostupoch medzi jednotlivými študentmi. Začiatok je o 9:00 hod.

 

1. Drapáčová Elena - 9:00 hod. - obhajoba bakalárskej práce + štátna skúška (študentka čaká na spojenie od 8:45 hod.)

2. Chrenková Eva - 9:50 hod. - obhajoba bakalárskej práce + štátna skúška (študentka čaká na spojenie od 9:35 hod.)

3. Hučková Lucia - 10:40 hod. - štátna skúška (študentka čaká na spojenie od 10:25 hod.)

 

Časový harmonogram Mgr. obhajob a štátnch skúšok 

Obhajoba magisterských prác aj štátne skúšky v študíjnom odbore Etika sa budú konať dňa 26.5.2020 na poludnie. Skúšky budú prebiehať v 50 minútových časových rozostupoch medzi jednotlivými študentmi. Začiatok je o 12:00 hod.

 

1. Bc. Jablonská Michaela - 12:00 hod. - obhajoba magisterskej práce + štátna skúška (študentka čaká na spojenie od 11:45 hod.)

2. Bc. Súkeník Martin - 12:50 hod. - obhajoba magisterskej práce + štátna skúška (študent čaká na spojenie od 12:35 hod.)

 

Všetkým študentom prajeme veľa šťastia.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2020- OKTÓBER: Prvý oznam o medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti (15.10.2020) – call for abstracts and papers:

 

Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie FFTU v Trnave
Vás srdečne pozývajú
na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu
s názvom Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa,
ktorá sa bude konať 15. októbra 2020 v priestoroch univerzity.

 

2020 FFTU konferencia OSOBNA ZODPOVEDNOST – pozvánka
Prihláška a pokyny - aktívni – workshopy
Prihláška a pokyny - aktívni s príspevkom

 

 

First annoucement: International interdisciplinary Conference: New Models of Evasions Out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe (15.10.2020) – call for abstracts and papers:

Department of Ethics and Moral Philosophy nad Department of Politology
Of the Faculty of Philosophy nad Arts of the Trnava University in Trnava
Invite You
To attend the international interdisciplinary conference on
New Models of Evasions Out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe
On 15th of Ocrober 2020.

 

2020 FFTU Conference PERSONAL RESPONSIBILITY - invitation
Application and guidelines_ active participation – speakers
Application and guidelines - workshops

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2020- MAREC: Poster medzinárodnej vedeckej konferencie s názvom Alternatívna religiozita a vzdelávanie:

Katedra etiky Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity participuje na medzinárodnej vedeckej konferencii Trnavskej univerzity v Trnave a Univerzity Karlovej v Prahe, ktorá sa uskutoční dňa 26. marca 2020 v Pázmaneu pod názvom "Alternatívna religiozita a vzdelávanie". Doc. Dr. Eva Orbanová vystúpi s príspevkom na tému "Legislatíva a spirituálne stratégie v oblasti vzdelávania", člen vedeckého výboru konferencie doc. Dr. Peter Rusnák bude po plenárnych prednáškach moderovať panelovú diskusiu. Srdečne Vás pozývame.

 

Poster

------------------------------------------------------------------------------------------------

2020- MAREC: Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Alternatívna religiozita a vzdelávanie:

Pozývame vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom Alternatívna religiozita a vzdelávanie,  ktorú organizuje Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, v spolupráci s Husitskou teologickou fakultou Karlovej univerzity v Prahe a Cirkevným odborom Ministerstva kultúry Slovenskej Republiky. Konferencia sa uskutoční dňa 26. marca 2020 v priestoroch Auly Trnavskej univerzity Pazmaneum.

Členom vedeckého výboru tejto konferencie je aj náš kolega doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD., ktorý bude zároveň aj speakrom v panelovej diskusii, ktorá začína o 12:45 hod. Na konferencii sa môžete tešiť na plenárnu prednášku doc. PhDr. Evy Orbanovej, PhD., ktorá je rovnako členkou našej katedry a bude prednášať na tému: Legislatíva a spirituálne stratégie v oblasti vzdelávania. Tešíme sa na vás.

 

Program konferencie

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2020- FEBRUÁR: Prihlasovanie na FF TU v Trnave:   

Podajte si prihlášku na denné štúdium etiky v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni.

 

O význame etických komisií v zdravotníctve nielen v oblasti problematiky poskytovania zdravotnej starostlivosti, ale aj v technologických otázkach:

https://www.thehastingscenter.org/why-health-care-organizations-need-technology-ethics-committees/?fbclid=IwAR2ujpTqGtVzCpF_nTc5vsX62vjNR_FR2S3OHLOxYeZ98jpChgBIt__iUz4

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2020- FEBRUÁR: 

Zomrel významný český environmentálny filozof a fenomenológ Erazim Kohák - inšpirujúci sprievodca demokraciou, mudrc so zelenou svätožiarou bežiaci svoj závod s časom z diaľavy k domovu a premýšľajúci pri ohni pod hviezdnou oblohou... Česť jeho pamiatke!   

https://magazin.aktualne.cz/kultura/literatura/erazim-kohak-umrti/r~65174afc4b5011ea84c6ac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR2C6rbgXPuYdz2FCOdOXChBg7OWhusQlxolBXObFWJ0WT6JEwFhE_bEScE

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2020- FEBRUÁR: Správa z fakultného kola Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ):

Študenská vedecko-odborná činnosť na katedre etiky

Katedra etiky FF TU v Trnave usporiadala dňa 12. februára 2020 fakultné kolo prezentácií a obhajob odborných prác študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠCOČ) v študijnom odbore etika. Fakultné kolo súťaže sa konalo v kategórii bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia. Študenti odborov etika a etická výchova predstavili formou projektov odborné práce, ktoré obhajovali v prostredí kultivovanej diskusie a navrhovaných riešení zo strany oponentúry.

Víťazskou v kategórii bakalárskych prác sa stala Dominika Petrincová, študentka PdF TU, ktorá predstavila, pod vedením školiteľa doc. Dr. Rusnáka, projekt na aktuálnu tému pod názvom Sociálna inklúzia minority na Slovensku ako etický projekt budovania podpory občianskej spoločnosti. Oponentom projektu bol doktorand katedry etiky Mgr. Michal Gánovský. Víťazom súťaže v magisterskej kategórii sa stal Bc. Rastislav Blažek, študent FF TU, ktorý (taktiež pod školiteľským vedením doc. Dr. Rusnáka) vystúpil s témou Komparácia metafyzických systémov staroveku a moderných etických koncepcií v otázkach mimoľudských živočíchov. Oponentkou práce bola doc. Dr. Eva Orbanová. Víťazní študenti, poslucháči štúdia na Trnavskej univerzite, postupujú do celorepublikového kola ŠVOČ, ktoré sa bude konať pod gesciou katedry etiky 30. apríla 2020 opäť na pôde Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity.

Doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD.

 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2020- FEBRUÁR: Informácie k fakultnému kolu Študentskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ):

Fakultné kolo Študenskej vedecko-odbornej činnosti (ŠVOČ) v odbore Etika sa uskutoční:

dňa 12. 2. 2020 (streda) o 8:00 hod.

na Katedre Etiky Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

 

Súťaží sa v dvoch kategóriách:

Kategória I - študenti bakalárskeho stupňa

Kategória II - študenti magisterského stupňa.

 

Víťazi Fakultného kola postupujú do Celoslovenskej študenskej vedecko-odbornej konferencie (CŠVOK), ktorá je naplánovaná na 30. 4. 2020 (štvrtok). Usporiadateľom CŠVOK bude tento rok Katedra etiky a morálnej filozofie, Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- DECEMBER: Pozvánka na adventné posedenie katedry:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave vás srdečne pozýva na naše adventné posedenie. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- NOVEMBER: Správa zo stretnutia s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD.:

 

Stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD. - správa

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci harmonogramu vedeckých aktivít Trnavskej univerzity počas Týždňa vedy a techniky a v súvislosti s katedrovým grantom KEGA 008TTU-4/2019 - 2021 Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie, pozvala k interdisciplinárnemu dialógu Mgr. Evu Pechočiakovú Svitačovú, PhD., z Katedry spoločenských vied Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Prednáška sa konala dňa 15. novembra 2019 o 13.00 v miestnosti 4s3 na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Téma Spoločenská zodpovednosť podnkania na gobalizovanom trhu je zaujímavým súborom celospoločenských výziev k osobnej zodpovednosti v oblasti environmentalistiky, kulturológie, ekonomiky, politológie, a v neposlednom rade práve etiky. Nie je možné vyžadovať spoločenskú zodpovednosť tam, kde niet dobrej vôle, či chýba zmysel pre povinnosť, spravodlivosť, láskavý humor a osobnú zodpovednosť. Interdisciplinárny charakter témy potvrdila aj záverečná podnetná diskusia, ktorej sa zúčastnili pedagógovia, doktorandi a študenti rôznych odborov.

 

Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 2019- NOVEMBER: Pozvánka na stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD.:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019, pozýva dňa 15. 11. 2019 na stretnutie s Mgr. Evou Pechočiakovou Svitačovou, PhD. z Katedry spoločenských vied, Fakulty ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, na tému: Spoločenská zodpovednosť podnikania na globalizovanom trhu.

 

Pozvánka

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

 2019- NOVEMBER: Pozvánka na stretnutie s Doc. PaedDr. Martinom Dojčárom, PhD.:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2019, pozýva dňa 21. novembra 2019 na stretnutie s Doc. PaedDr. Martinom Dojčárom, PhD. z Katedry pedagogických štúdií, Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na tému: Spiritualita, náboženstvo a dialóg.

 

Pozvánka

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- NOVEMBER: Správa zo stretnutia s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD.:

 

Stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. - správa

     Katedra etiky filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, v týždni od 30.10.2019 – 4.10.2019, hostila významnú poľskú filozofku a etičku z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove - doc. Joannu Mysonu Byrskú, PhD.

     Doc. Mysona Byrská je žiačkou významného poľského filozofa Jozefa Tischnera (12.3. 1931 – 28. 6. 2000), ktorý ju viedol počas jej dizertácie pri skúmaní problematiky relevancie pravdy v súčasnom svete v kontexte filozofie Alfreda Schmidta. Tischnerovská fenomenológia drámy ľudskej existencie a formalizmus schmidtovskej pravdivosti argumentácie bol cenným príspevkom v diskusii počas kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku (30.9.2019 – organizátor: Katedra etiky a Katedra politológie FFTU).

     Doc. Mysona Byrská hovorí plynule po slovensky, keďže absolvovala niekoľko stáží na rôznych univerzitách na Slovensku, čo počas pracovných stretnutí so zástupcami katedier, diskusie na kolokviu Tekutá zodpovednosť na Slovensku, doktorandských konzultácií a pozvaných prednášok ocenili nielen pedagógovia, ale najmä študenti.

     Dňa 2.10.2019, od 9.00 – 17.00, v miestnosti 4s3, doc. Mysona Byrská ponúkla sériu prednášok mapujúcich postmoderný vzťah axiológie a konzumerizmu, so špeciálnym zameraním na identifikáciu prítomných porúch tohto vzťahu a vyvodenie etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť: Values of the Consumption Society; An Attempt to Overcome Consumerism: How to Escape from the World of Consumption; Work as a Conversation. Zúčastnili sa jej pedagógovia, doktorandi a študenti.

 

Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- OKTÓBER: Pozvánka na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD.:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, prostredníctvom programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 2. 10. 2019 na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. z Pápežskej univerzity Jána Pavla II. v Krakove (Poľsko), na tému: vzťah axiológie a konzumerizmu, so špeciálnym zameraním na identifikáciu prítomných porúch tohto vzťahu a vyvodenie etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

 

Pozvánka

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- OKTÓBER: Vedecké interdisciplinárne kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku - správa:

 

Pilotná interdisciplinárna diskusia na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku - správa

      Dňa 30. septembra 2019 sa v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v miestnosti 3P1, v čase od 9.00 – 16.00, uskutočnila pilotná interdisciplinárna diskusia na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku. Metodicky šlo o pilotný vstup do problematiky praxe etiky zodpovednosti na Slovensku, v súvislosti s plnením úloh grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021 s názvom Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jeho postmoderného riešenia. Zúčastnili sa jej vybraní zástupcovia interdisciplinárnych oblastí z rezortu školstva, zdravotníctva, médií, politiky, doktorandi a študenti.

 

Formálno-obsahové zabezpečenie trojročného interdisciplinárneho projektu vychádza z dlhodobej spolupráce dvoch katedier  FFTU v Trnave (garancia, organizácia a editácia výstupov): Katedry etiky a Katedry politológie. Pri vzájomnej spolupráci sa kontinuálne preukazuje relevancia implementácie filozofie a etiky v oblasti skúmania zákonitostí politiky a multiparadigmatická potreba interdisciplinarity pre vytvorenie podmienok pre gadamerovskú situáciu porozumenia v dialógu. Unikátne postmoderné špecifiká tekutosti prostredia si vyžadujú terminologicko-metodologickú konsolidáciu východísk, starostlivé vzájomné predstavenie sa diskutérov a konsenzus. Preto autori projektu považovali za dôležité, aby bol jasne profilovaný terminologicko-metodologický aparát projektu a dostatočná interdisciplinárna diskusia. Uvedomili si zložitosť a viacznačnosť interdisciplinárneho skúmania problematiky a tiež rozdiel v obsahu a rozsahu výrazových prostriedkov, ak sa používajú v reči vo forme slova (pomenovania), termínu (určený teóriou), systémom konkrétnej vednej disciplíny) a pojmu (definície), v ktorej sa predpokladá interdisciplinárne pred-porozumenie, keďže tvorí terminologický základ vedy vo všeobecnosti.

V prípravnej fáze organizácie kolokvia sa, na základe špecifikácie potrieb zabezpečenia procesu etickej diskusie, preto pristúpilo k zostaveniu recenzovaného súboru materiálov, publikovaných pod názvom Zborník abstraktov a materiálov pre potreby pilotnej národnej diskusie na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku (ISBN: 978-80-568-0375-2). Zborník obsahuje základné informácie o projekte; terminológiu a metodológiu projektu v odbore etika a morálna filozofia a politológia; základné vstupné informácie o kolokviu; tematické okruhy kolokvia; program kolokvia; zborník abstraktov zaslaných do diskusie kolokvia a samostatnú kapitolu k etike diskusie kolokvia, kde hlavným mottom bola marcelovská výzva: „Dúfam v Teba kvôli nám!“.

Benefitom úvodnej časti pilotnej diskusie bola možnosť sa k terminológii a metodológii projektu vyjadriť, špecifikovať ich vzhľadom k vlastnému logickému uchopeniu problematiky, a teda v úvode diskusie sa predstaviť podľa profesijnej pozície. Hlavným cieľom bolo predísť nedorozumeniam, ktoré sú častým sprievodným javom ľudskej komunikácie. Snaha sa neminula účinkom a viedla ku želanému nastoleniu gadamerovskej situácie porozumenia – ku dialógu. Interdisciplinárna diskusia v širokospektrálnom diapazóne umožnila uchopiť pojem tekutá zodpovednosť na Slovensku z interdisciplinárneho nadhľadu a získané výsledky využiť v hlavnej časti pri polemike o predložených kauzách. Snaha o dialóg potvrdila možnosť spracovania problematiky aj v tekutom stave postmoderny a využiť kriticky analytickú fenomenológiu, kenoticky heuristické zdieľanie vo forme dialógu pri formulácii argumentov pri riešení vybraných káuz.

V súčasnosti sa do tlače pripravuje kolektívna monografia s názvom Tekutá zodpovednosť na Slovensku, kde čitateľ, okrem tematických statí k problematike, v prílohe nájde podrobnú analyticky-syntetickú správu o výsledkoch rokovaní v jednotlivých oblastiach záujmu.   

Link: http://ff.truni.sk/vedecke-interdisciplinarne-narodne-kolokvium-tekuta-…

 

Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- SEPTEMBER: Vedecké interdisciplinárne kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku - pozvánka, program, zborník abstraktov, dodatočné prihlásenie do diskusie:

Vážená odborná verejnosť,

pred časom sme Vás srdečne pozvali prihlásiť sa do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ďakujeme všetkým, ktorí reagovali na naše pozvanie a zaslali nám svoje prihlášky.

Plánovaná diskusia je pilotným vstupom do problematiky Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jeho postmoderného riešenia, v súvislosti s plnením úloh grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021, v spolupráci dvoch katedier  FFTU v Trnave (garancia, organizácia kolokvia a editácia výstupov): Katedry etiky a morálnej filozofie a Katedry politológie. V prípade tohoročného stretnutia ide o prvotné vymedzenie tém, identifikáciu predmetných káuz a harmonizáciu špecifickej interdisciplinárnej terminológie vzhľadom k prezentovaným záujmom odbornej i laickej verejnosti v oblasti školstva, zdravotníctva, menšín a médií na Slovensku.

Z organizačných dôvodov je prihlasovanie do aktívnej diskusie obmedzené, preto v prípade záujmu o pasívnu účasť, organizátori prosia o dodatočné prihlásenie, avšak najneskôr do 27.9.2019. V prílohách nájdete pozvánku, pokyny k prihláseniu, rámcový program kolokvia a zborník abstraktov.

Publikácia Zborník abstraktov a materiálov pre potreby pilotnej národnej diskusie na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku bude zverejnený na budúci týždeň a v printovej podobe k dispozícii na kolokviu.

S pozdravom

Organizátori kolokvia
Katedra etiky a morálnej filozofie a Katedra politológie

 

Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Prílohy:

Pozvánka

Formulár na dodatočné prihlásenie

Rámcový program

Zborník zaslaných abstraktov

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- SEPTEMBER: Pozvánka: Vedecké interdisciplinárne kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku:

Vážená odborná verejnosť,

srdečne Vás pozývam do diskusie vedeckého interdisciplinárneho národného kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku, ktoré sa uskutoční dňa 30. septembra 2019 v priestoroch Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (pozvánka a prihláška sú pripojené v prílohe).

Diskusia je pilotným vstupom do problematiky Prenos osobnej zodpovednosti ako modernej výhovorky a jeho postmoderného riešenia, v súvislosti s plnením úloh grantu KEGA 008TTU-4/2019 – 2021, v spolupráci dvoch katedier  FFTU v Trnave (garancia, organizácia kolokvia a editácia výstupov): Katedry etiky a morálnej filozofie a Katedry politológie.
V prípade tohoročného stretnutia ide o prvotné vymedzenie tém, identifikáciu predmetných káuz a harmonizáciu špecifickej interdisciplinárnej terminológie vzhľadom k prezentovaným záujmom odbornej i laickej verejnosti v oblasti školstva, zdravotníctva, menšín a médií na Slovensku. Výsledky kolokvia budú slúžiť na prípravu národnej konferencie v skúmanej problematike v budúcom roku.  


S pozdravom

Mgr. Katarína Mária Vadíková PhD.
Vedúca projektu
Trnavská univerzita v Trnave
Filozofická fakulta
Katedra etiky a morálnej filozofie


Prílohy:
Pozvánka na interdisciplinárne vedecké kolokvium Tekutá zodpovednosť na Slovensku
Prihláška do diskusie počas interdisciplinárneho vedeckého kolokvia Tekutá zodpovednosť na Slovensku

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- APRÍL: Výzva: letná škola v RUMUNSKU – rýchly e-konkurz (deadline 12.4.2019):

V rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, sa uskutoční letná škola s názvom Európska únia na križovatke.


Miesto konania: Sinaia – Bukurešť, Rumunsko
Termín: 8 – 13. júl 2019
Určené pre: študenti všetkých stupňov všetkých denných študijných programov všetkých odborov FFTU
Financovanie: štipendium CEEPUS
Pracovný jazyk: anglický jazyk
Podmienky prihlásenia:
1. záväzné prihlásenie
2. obsah prihlášky: meno, priezvisko, odbor a stupeň štúdia FFTU, krátka motivácia
3. deadline: 12.4.2019
4. adresát: koordinátor CEEPUS: Mgr. Katarína M. Vadíková, PhD. ,

predmet správy: konkurz: letná škola CEEPUS, Rumunsko

adresa: katarina.maria.vadikova [at] truni.sk

5. 15 – 17.4.2019 doručiť prihlášku vytlačenú a podpísanú na Katedru etiky a morálnej filozofie FFTU.

link: Pozvánka na letnú školu (CEEPUS, Rumunsko)


---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- APRÍL: Pozvánka na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. - ZRUŠENÉ:

Z vážnych rodinných dôvodov doc. Joanny Mysony Byrskej, PhD. sa plánované stretnutie dňa 10.4.2019 neuskutoční.

2019- APRÍL: Pozvánka na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD.:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 10.4.2019 na stretnutie s doc. Joannou Mysonou Byrskou, PhD. z Pápežského inštitútu Jána Pavla II v Krakove (Poľsko), na tému: vzťah axiológie a konzumerizmu, so špeciálnym zameraním na identifikáciu prítomných porúch tohto vzťahu a vyvodenie etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

Pozvánka

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- APRÍL: Pozvánka na stretnutie s Dr. Kingou Wojtas-Jarentowskou, PhD.:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, v rámci siete Etika a politika v Európskom kontexte, programu Európskych vysokoškolských mobilít CEEPUS, pozýva dňa 11.4.2019 na stretnutie s Dr. Kingou Wojtas-Jarentowskou, PhD. z  Inštitútu politológie Univerzity Kardinála Stefana Wyszyńskiego vo Varšave (Poľsko), na tému populizmus, jeho stratégie a uplatnenie v Európskej politickej praxi, a tiež vyvodenia etických dôsledkov pre súčasnú spoločnosť.

Pozvánka

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- FEBRUÁR: Rozpis konzultačných hodín na letný semester:

 

Konzultačné hodiny pedagógov

 

akad. r. 2018/2019 (LS)

 

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. 

štvrtok                   10,00 – 12,00 h.

 

Prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.

piatok                       8,30 – 9,30 h.

                               14,00 – 15,00 h.

 

Doc. PhDr. Eva Orbanová, PhD. 

štvrtok                    12,00  –  14,00 h.

 

Doc. PhDr. Peter Rusnák, PhD.

utorok                      12,30 – 14,30 h.

 

Mgr. Katarína Mária Vadíková, PhD.

pondelok                  12,30 – 14,30 h.  

 

 

 

doktorandi:

 

Mgr. Romana Puškelová

piatok                         9,30 – 11,30 h.

 

Mgr. Michal Gánovský

štvrtok                       12,00 – 14,00 h.

 

 

Sekretárka katedry: Emília Babicová, Centrum prvého kontaktu,1. poschodie FF TU, č. d. 120.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2019- JANUÁR: Pozývame Vás na DOD 2019 :-)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - DECEMBER: Fotogaléria z nášho vianočného posedenia

------------------------------------------------------------------------

2018 - DECEMBER: Pozvánka na naše vianočné posedenie.

 

------------------------------------------------------------------------

2018 - NOVEMBER: Pohľad našej prváčky na vianočnú Viedeň :-)

Výlet do Viedne bol pre nás študentov neopakovateľným zážitkom. Otvorili sa nám dvere do Albertiny a so zatajeným dychom sme pozorovali nádherné obrazy od svetoznámych umelcov. Vianočné trhy nás naladili príjemnou vianočnou atmosférou a stánky doslova žiarili pestrosťou vianočných ozdôb a ručne vyrábaných dekorácií. Na záver sme si zamaškrtili tradičnými trhovými dobrotami ktoré sme si nevedeli vynachváliť.

Viktória Kordiaková

------------------------------------------------------------------------

2018 - NOVEMBER: Gratulácia k habilitácii doc. PhDr. Petra Rusnáka, PhD.

Náš kolega Dr. Rusnák tento týždeň na veľkej vedeckej rade univerzity prevzal z rúk rektora TU prof. JUDr. Mareka Šmida, PhD. diplom k habilitácii. Už doc. Rusnákovi samozrejme gratulujeme a tešíme sa s ním.

Autorka fotografie: Barbora Likavská

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - OKTÓBER: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie:

Dňa 25.októbra 2018 sa na pôde Trnavskej univerzity v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom Dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia. Účastníci sa v príjemnom prostredí venovali téme slobody a iných hodnôt spätých so slovanskými národmi, či už v kontexte konkrétnych autorov daného obdobia, alebo všeobecne. Garantmi tejto konferencie boli prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD., prof. Dr. Ryszard Moń, PhD., prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., prof. Dr. Josef Dolista, PhD., prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. a prof. PhDr. Jaromír Feber, CSc.. Pri slávnostnom otvorení odzneli postupne príhovory prorektorky TU v Trnave doc. Ing. Viery Peterekovej, PhD., ktorá odovzdala pozdravy od rektora TU a popriala nám veľa plodných diskusií, nasledoval príhovor prodekanky FF TU v Trnave Mgr. Márie Dědovej, PhD., v ktorom poukázala na význam slobody a šírku témy konferencie  a taktiež odovzdala pozdravy od dekana FF TU, potom prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. otvorila konferenciu s apelom na zachovávanie slovanských hodnôt a krásu slobody v slovanskom ponímaní. Túto krásu podtrhli aj nasledujúce umelecké vsuvky od študenta Bc. Martina Súkeníka, ktorý nám zahral na gitare a báseň Pod lipami od prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD., ktorá bola plná slovanských odkazov a v nádhernom podaní prof. PhDr. Zlatice Plašienkovej, PhD. otvorila srdcia, duše i mysle nasledujúcemu vedeckému diskurzu.

Konferencia pokračovala plenárnymi prednáškami veľavážených účastníkov z Ruska, Poľska, Česka i Slovenska, ktoré odzneli v dopoludňajších hodinách. Účastníci sa okrem slobody venovali témam solidarity, ekológie, exilovej slobode, či ruskej filozofie. Po nich bol pre účastníkov pripravený slávnostný obed, v rámci ktorého v priateľskej atmosfére pokračovali diskusie. Nasledovalo rokovanie, ktoré pre hojný počet účastníkov bolo rozdelené do dvoch samostatných sekcií, ktoré prebiehali súbežne. V prvej sekcii bolo opäť medzinárodné zastúpenie prednášajúcich, ktorí už spomenuté témy ešte rozšírili o hodnotu pravdy, reflexiu slobody v mediálnej sfére, slobody v postmodernom myslení a tiež politickej stability. Ja som sa zúčastnil rokovania v druhej sekcii, kde sme mali hneď niekoľko diskusií, ktoré sa venovali najmä slobode v komunizme a slobode v oblasti médií. Zároveň sa opäť otvorili témy, ktoré v predchádzajúcich častiach konferencie nerezonovali a to: ľudská individualita, sloboda v súčasnom vrcholovom športe, či strach, obavy a proroctvá v diele Leva Šestova. Zároveň bolo ponímanie slobody rozšírené o pohľad Mgr. Kataríny Márie Vadíkovej, PhD., ktorá načrtla možnosť vnímať slobodu ako dar, či prosbu vychádzajúcu z ľudskej túžby po slobode.

Po skončení rokovaní sme sa opäť stretli v hlavnej miestnosti, kde prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. poďakovala za účasť, vyjadrila spokojnosť s priebehom konferencie a vyslovila spoločné prianie, aby sme sa podobne stretali, diskutovali a prispievali k vedeckým poznatkom v oblasti etiky, čo najdlhšie. Výstupom tejto konferencie bude plne recenzovaný zborník, ktorý by podľa slov doc. PhDr. Petra Rusnáka, PhD. mohol uzrieť svetlo sveta začiatkom budúceho roka. Fotografie z konferencie si môžete pozrieť v sekcii konferencie.

 

Mgr. Michal Gánovský

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - OKTÓBER: Program medzinárodnej vedeckej konferencie:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením a gesciou prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD. pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia. Konferencia sa uskutoční 25. októbra 2018 na pôde Filozofickej fakulty TU. Do agapického priestoru skutočného symposion, ktoré sa môže stať miestom poznania, porozumenia a vzájomne podnetnej reflexie pozývame odborníkov v oblasti etiky, filozofie, antropológie, psychológie, teológie, pedagogiky, histórie, politického myslenia i širokú verejnosť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - OKTÓBER: Čaká nás medzinárodná vedecká konferencia:

Katedra etiky a morálnej filozofie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave pod vedením a gesciou prof. ThDr. Mgr. Heleny Hrehovej, PhD. pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pod názvom Dráma slobody v slovanskom svete 20. storočia. Konferencia sa uskutoční 25. októbra 2018 na pôde Filozofickej fakulty TU. Do agapického priestoru skutočného symposion, ktoré sa môže stať miestom poznania, porozumenia a vzájomne podnetnej reflexie pozývame odborníkov v oblasti etiky, filozofie, antropológie, psychológie, teológie, pedagogiky, histórie, politického myslenia i širokú verejnosť.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - JÚN: Náš nový docent!


Gratulujeme k úspešnej habilitácii doc. PhDr. Petrovi Rusnákovi, PhD. z našej katedry. 26. júna prebehla habilitačná prednáška s názvom: Stratégie poznanej nutnosti a osobnej zodpovednosti v súčasnej ekologickej etike a jeho habilitačná práca nesie titul: Vybrané antropologicko-etické motívy v ruskej filozofii strieborného veku. Novému pánovi docentovi želáme veľa ďalších úspechov.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2017-DECEMBER: Pani prof. Hrehová a Dr. Rusnák prednášali na Prešovskej univerzite v Prešove

 

Pedagógovia katedry etiky FF TU v Trnave prof. ThDr. Helena Hrehová, PhD. a PhDr. Peter Rusnák, PhD. boli pozvaní prednášať na medzinárodnej vedeckej konferencii konanej v dňoch 7. až 8. decembra 2017 Katedrou systematickej teológie a Katedrou filozofie a religionistiky GTF Prešovskej univerzity v Prešove pri príležitosti 80. výročia násilnej smrti ruského fyzika, matematika, filozofa, teológa a pravoslávneho kňaza Pavla Alexandroviča Florenského (1882-1937) pod názvom Duchovné dedičstvo otca Pavla Florenského a jeho aktuálnosť. Domáci aj zahraniční hostia z univerzít v Ríme a v Sankt-Petersburgu sa vo svojich prednáškach venovali otázkam kritickej reflexie diela Pavla Florenského, jeho osudu disidenta a nepriateľa sovietskeho režimu, okolnostiam jeho násilnej smrti, otázkam evanjelizácie, ale predovšetkým téme hľadania pravdy, ktorá otvára cestu k duchovnej slobode. Profesorka Hrehová vystúpila s prednáškou: Hľadanie múdrosti ako cesta k slobode ducha v živote a v diele P. A. Florenského a Dr. Rusnák s prednáškou: Otázka techniky: Martin Heidegger a Pavol Florenský. Konferencia bola súčasťou vedeckého projektu, ktorý podporila Kongregácia pre východné cirkvi.

 

Text: Dr. P. Rusnák
Fotografie: archív katedry

 

------------------------------------------------------------

2017- DECEMBER: Náš nový profesor!


Pán prezident Andrej Kiska 4. 12. 2017 vymenoval 30 nových profesorov. Medzi nimi aj prof. PhDr. Jaromíra Febera, CSc. z našej katedry. Novému pánovi profesorovi srdečne blahoželáme!

 

        

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naša bývalá doktorandka Mgr. Ivetka Petríková, PhD. na stáži cez Erasmus plus

Siena-Rím-Palermo a program Erasmus plus

Počas môjho štúdia na Filozofickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave som mala možnosť využiť prostredníctvom programu Erasmus študijný pobyt v Taliansku už počas bakalárskeho stupňa štúdia. Konkrétne v Siene (od 02. augusta 2010 – do 27. augusta 2010) na Universitá per Stranieri di Siena som mala jedinečnú možnosť participovať na jazykovo-kultúrnom kurze talianskeho jazyka a následne absolvovať jeden semester v Ríme (od 29. septembra 2010 –  do 14. februára 2011) na Universitá La Sapienza di Roma.

 

V roku 2016 som ukončila doktorandské štúdium v odbore etika a morálna filozofia pod odborným vedením pani profesorky Heleny Hrehovej. Ako čerstvý absolvent som veľmi ocenila jedinečnú príležitosť, ktorú ponúka program Erasmus plus v podobe stáže. Keďže už počas doktorandského štúdia som na podnet školiteľky mojej dizertačnej práce pani profesorky Hrehovej absolvovala výskumný pobyt v Palerme na Bioetickom inštitúte Salvatora Priviteru môj výber inštitúcie, na ktorej by som chcela absolvovať aj pracovnú stáž bol viac než jasný. Prostredníctvom uvedenej mobility som strávila v Palerme takmer 10 mesiacov.

 

Počas stáže som mala jedinečnú možnosť vystúpiť v  rádiu Radio Spazio di Noi – In Blu v Palerme. Reláciu moderovala redaktorka Adele Di Trapani. Hlavným cieľom interview bolo oboznámiť poslucháčov ako vznikla myšlienka spracovať moju dizertačnú prácu o významnej osobnosti v oblasti morálnej filozofie a bioetiky, o zakladateľovi Bioetickeho inštitútu v Palerme akou bol profesor Salvatore Privitera.

 

Taktiež som mala možnosť vystúpiť a prezentovať moje zistenia a výsledky dizertačnej práce na konferencii spojenej so slávnosťou otvorenia nového akademického roku 2016/2017 „Mater di Bioetica.“ Pozvanie na konferenciu prijali významné osobnosti z oblasti morálnej filozofie, blízki priatelia a bývalí kolegovia profesora Salvatora Priviteru a taktiež samotný palermský arcibiskup S. E. Mons. Corrado Lorefice, ktorý priamo participoval na záverečnej konklúzii. Za rovnako obohacujúcu považujem skúsenosť asistencie pri redakčnej činnosti časopisu Bio-ethos. Rivista di bioetica, morale della persona e medical humanities.

 

Vďaka stáži na uvedenom inštitúte v Taliansku som sa zdokonalia vo viacerých oblastiach. Po jej absolvovaní môžem potvrdiť, že som si overila v praxi moje organizačné schopnosti predovšetkým pri spoluorganizovaní medzinárodných konferencií, rovnako moju zodpovednosť a precíznosť pri práci. Nadobudla som výborné komunikačné zručnosti v talianskom jazyku získané počas vedeckej a pedagogickej činnosti. Získané vedomosti, zručnosti a schopnosti na zahraničnej inštitúcii ma posunuli vpred, budem ich naďalej využívať a sú potrebné pre moje budúce povolanie. Stáž bola pre mňa prínosná do profesionálneho aj osobného života.  Som vďačná za to, že som mala možnosť využiť program Erasmus plus ako čerstvý absolvent, pretože je nenahraditeľným zdrojom skúseností. Túto šancu by som využila opäť.

 

Za uvedenú bohatú ľudskú a profesionálnu skúsenosť, ktorú som nadobudla počas študijného pobytu v Siene a v Ríme a stáže v Palerme vďačím pani profesorke H. Hrehovej, ktorá ma od začiatku inšpirovala k štúdiu v Taliansku a programu Erasmus plus. Špeciálne by som sa chcela poďakovať celému zahraničnému oddeleniu a konkrétne koordinátorke pani Ing. Marte Sečkárovej, za jej odbornú pomoc pri zrealizovaní mojich študíjno-vedeckých pobytov v Taliansku.

 

Obidva spomenuté pobyty v Taliansku boli pre mňa nesmierne prínosné. Nie len po študíjno-profesionálnej stránke, ale aj tej osobnostnej. V programe Erasmus plus vidím najlepšiu možnosť ako spojiť príjemné s užitočným. Mala som možnosť dokonale spoznať nádherné a významné talianske mestá ako Sienu, Rím a Palermo a zžiť sa s nimi aspoň na nejaký čas. Tieto mestá boli spojené s mojím štúdiom, prácou ale aj osobným rastom.

 

Mgr. Iveta Petríková, PhD.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017- SEPTEMBER: V. Slovanský filozofický zjazd v Sankt-Peterburgu v dňoch 27. 9. - 30. 9. 2017 

 

V posledných septembrových dňoch roku 2017 sa konal v Sankt-Peterburgu V. Slovanský filozofický zjazd pri príležitosti 150 výročia od II. Slovanského zjazdu, ktorý sa konal v Moskve a v Sankt-Peterburgu od 26. 5. – 3. 6. 1867 za účasti západných a južných Slovanov. Zjazd patril medzi významné udalosti 19. storočia a predchádzalo mu sformulovanie téz „o slovanskej vzájomnosti“ (z roku 1832), o ktoré sa zaslúžil Slovák Ján Kollár (1793 – 1852), autor lyricko-epickej poémy Slávy dcéra.

 

II. Slovanský zjazd sa konal po 19-tich rokoch od I. Slovanského zjazdu  (2. 6. - 12 júna 1848) v Prahe, ktorého cieľom bolo predložiť návrhy na riešenie politického postavenia Slovanov v Rakúsko-Uhorskej monarchii. Na II. Slovanskom zjazde sa za Slovákov zúčastnili traja účastníci: katolícky kňaz (vtedy farár v Kútoch) Dr. teológie a filozofie Andrej Radlinský (1817 – 1879), slovenský šľachtic, notár, právnik, politik, cirkevný činiteľ, spoluzakladateľ Slovenskej národnej strany, spoluzakladateľ Mestskej sporiteľne a Tatra banky v Martine Ján Baltazár Jesenský (1825 – 1889) a tiež martinský advokát  Pavol Mudroň (1835 – 1914).

 

Hlavnou otázkou V. Slovanského filozofického zjazdu na pôde Štátnej univerzity v Sankt-Peterburgu v dňoch 27. 9 až 30. 9. 2017 boli predovšetkým otázky: Existuje slovanský svet, alebo je táto téma už mŕtva? Je kultúra tam, kde sú hodnoty? Nestrácame v súčasnej liberálnej spoločnosti a multikultúre vlastnú slovanskú identitu a kultúru?

 

Na V. Slovanský filozofický zjazd sa prihlásilo 95 účastníkov z viacerých slovanských krajín (Ruská federácia, Ukrajina, Bielorusko, Poľsko, Česko, Slovensko, Bulharsko, Srbsko), z ktorých niekoľko prihlásených chýbalo. Zo Slovenska participovali na V. Slovanskom filozofickom zjazde traja účastníci: prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD. z Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a PhDr. Ondrej Marchevský, PhD. z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

 

Z rozpráv trojdňového filozofického rokovania vyplynulo, že už mních Nestor (žil na rozhraní medzi 11. a 12. storočím v kláštorných jaskyniach pri Kyjeve) tvrdil, že slovanské národy pochádzajú z jedného koreňa. Slavjanofil A. S. Chomjakov (1804 – 1860) nadviazal na Nestorovu ideu tvrdením, že bratstvo slovanských národov sa prejavilo už v období expanzie Hunov pod vedením Atilu (406– 463). Ruský básnik, diplomat a publicista I. F. Tjutčev (1803 – 1873) zviazal slovanské idey s religióznymi otázkami.

 

Podľa mienky viacerých zúčastnených filozofov – venujúcich sa ruskej alebo aj širšie slovanskej filozofii – je myšlienka, že „idea Európy“ je „ideou kultúry“. V závere konferencie zazneli názory, že aj v súčasnosti je dôležitá kultúrna vzájomnosť Slovanov, ale aj pripomenutie toho, že „slovanstvo je duchovnou symfóniou“.  

 

Prof. ThDr. Mgr. Helena Hrehová, PhD.

-----------------------------------------------------------------------

Naše študentky na študijnom pobyte cez program Erasmus +

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017- MAREC: Dňa 30. marca 2017 sa uskutočnilo ďalšie vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou na tému: Obraz človeka v sociálnych vedách. Na našu veľkú radosť sa okrem ctených hostí z Poľska pána profesora Mońa a pána docenta Kobyłinskeho a mnohých ďalších zúčastnila aj pani profesorka Božidara Turzonovová. Veríme, že prezentované príspevky boli pre Vás inšpiráciou a tešíme sa na naše ďalšie stretnutie. Ak ste nestihli prísť alebo Vás prezentované príspevky zaujali a chceli by ste si ich ešte bližšie pozrieťbudú vydané začiatkom zimného semestra v recenzovanom zborníku Acta Moralia Tyrnaviensia VIII.2017- JANUÁR: DOD FF TU 25.1.2017 od 9:00 hod.

 

 

 


2016 - DECEMBER: Výborná predvianočná kapustnica :-)

 

 


2016 - NOVEMBER: Koncom novembra sme v sprievode Dr. Rusnáka najprv navštívili výstavu Ways of Pointillism (Seurat, Signac,Van Gogh) v Albertine (http://www.albertina.at/en/from_end_to_beginning) a potom okrem stálych expozícií aj výnimočnú výstavu Edmund de Waal meets Albrecht Dürer, During the Night (http://www.khm.at/en/visit/exhibitions/edmund-de-waal/) v Kunsthistorisches Museum. Príjemný deň sme zakončili vianočnými trhmi.

 


 

2016 - OKTÓBER: Dňa 26.10.2016 sme usporiadali vedecké kolokvium s medzinárodnou účasťou na tému: Reflexia človeka v slovanskom filozofickom prostredí. Príspevky jednotlivých účastníkov vedeckého kolokvia budú zverejnené v  Acta Moralia Tyrnaviensia VII.   


Katedra, pokiaľ ide o vedecko-výskumnú oblasť, sa usiluje o rozsiahlu vedecko-výskumnú činnosť realizovanú v domácom i zahraničnom prostredí. Organizuje medzinárodné konferencie, kolokvia, v rámci ktorých majú študenti možnosť vystúpiť s vlastnými príspevkami a aktívne sa podieľať na dialógu. Podporuje študentov pri získaní zahraničných pobytov prostredníctvom SAIA, CEEPUS, ERASMUS aj ERASMUS+. V rámci nich majú študenti možnosť získať semestrálne pobyty na univerzitách v rámci EÚ aj mimo nej. Okrem vedeckej činnosti katedra organizuje spoločensko-kultúrne akcie, vzdelávacie zájazdy do Talianska, Rakúska, prehlbujúc v študentoch dejinné i estetické poznatky. Katedra každý rok organizuje predvianočné posedenie pri kapustnici a stará sa o kultiváciu familiárnej atmosféry medzi študentmi