Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Prvá prednáška z cyklu FORUM TYRNAVIENSE 2018

Počas celého letného semestra pripravili na Katedre klasickej archeológie FF TU cyklus prednášok FORUM TYRNAVIENSE 2018. Jeho cieľom je  ponúknuť študentom možnosť vypočuť si prednášky a diskutovať s odborníkmi – potencionálnymi zamestnávateľmi – zo súkromného sektora, múzeí a ostatných vedeckých inštitúcií.

Prvá z nich sa uskutočnila 22. februára 2018. Pozvanie prijala Ing. arch. Jana Minaroviech zo "Studio 727", ktorá sa okrem iného podieľa na príprave virtuálnych rekonštrukcií archeologických lokalít. Témou jej prednášky bol: Proces rekonštrukcie stavieb z doby rímskej, pohľad architektky na aktuálnu problematiku z územia Slovenska. Prítomným študentom, ale aj odbornej verejnosti predstavila zvyšky stavieb odkryté počas archeologických výskumov pri rekonštrukcii Bratislavského hradu a terénnych úprav v jeho okolí. Na ich príklade potom demonštrovala proces 3D rekonštrukcie stavieb a podmienky potrebné pre takúto aktivitu. Diskusia po nej pripomenula potrebu interdisciplinárnej spolupráce počas archeologického výskumu po jeho ukončení.

Ďalšie prednášky sa uskutočnia na pôde FF TU v marci a apríli. Cyklus podporila aj Slovenská Archeologická Spoločnosť pri SAV a OZ Pro Archaeologia Classica.

Text: Mgr. Miroslava Daňová, PhD.
Foto: doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik