Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Pedagógovia z katedry klasickej archeológie na Univerzite v Šanliurfe

Šanliurfa, mesto v juhovýchodnom Turecku, láka návštevníkov bohatou históriou, kultúrou či gastronómiou. Nachádza sa na križovatke tureckej, arabskej, sýrskej, či arménskej kultúry a jej dejiny siahajú ďaleko do minulosti. Dekan FF TU doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik a Dr. Lucia Nováková z Katedry klasickej archeológie navštívili v rámci programu Erasmus + training course dynamicky sa rozvíjajúcu Harran universitesi, ktorú tvorí 9 fakúlt a dve kolégiá. Stretnutia so zástupcami partnerskej univerzity sa odohrali na rektorátnej, fakultnej a katedrovej úrovni. O hostí sa staral univerzitný koordinátor Erasmus + a jeho zástupca, Dr. Fred Barış Ernst a M.A. Kamil Harman. Harran universitesi ponúka študentom TU výmenný študijný pobyt a stáž počas všetkých stupňov štúdia. V rámci pobytu doc. Hrnčiarik a Dr. Nováková predniesli sériu odborných prednášok zameraných na rímske nálezy na Slovensku a pohrebný rítus v Anatólii. Študentom Harran universitesi pri osobných stretnutiach a workshopoch predstavili možnosti štúdia na TU. Spolu s kolegami z katedry archeológie si vymenili poznatky týkajúce sa nielen uznávania kreditov ECTS a kompatibility študijných programov, ale aj aktuálnych vedeckých informácií. Napokon, v blízkosti Šanliurfy, v lokalite Göbekli Tepe, sa nachádza najstaršia známa stavba postavená človekom. Možno aj preto si Urfa zaslúži prívlastok šanli, čiže „nádherná.”

Text: Mgr. L. Nováková, PhD.
Foto: Katedra klasickej archeológie

Pozrite si krátku správu na: http://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=haber&sid=3994