Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Pedagógovia z katedry klasickej archeológie na Univerzite v Šanliurfe

Šanliurfa, mesto v juhovýchodnom Turecku, láka návštevníkov bohatou históriou, kultúrou či gastronómiou. Nachádza sa na križovatke tureckej, arabskej, sýrskej, či arménskej kultúry a jej dejiny siahajú ďaleko do minulosti. Dekan FF TU doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik a Dr. Lucia Nováková z Katedry klasickej archeológie navštívili v rámci programu Erasmus + training course dynamicky sa rozvíjajúcu Harran universitesi, ktorú tvorí 9 fakúlt a dve kolégiá. Stretnutia so zástupcami partnerskej univerzity sa odohrali na rektorátnej, fakultnej a katedrovej úrovni. O hostí sa staral univerzitný koordinátor Erasmus + a jeho zástupca, Dr. Fred Barış Ernst a M.A. Kamil Harman. Harran universitesi ponúka študentom TU výmenný študijný pobyt a stáž počas všetkých stupňov štúdia. V rámci pobytu doc. Hrnčiarik a Dr. Nováková predniesli sériu odborných prednášok zameraných na rímske nálezy na Slovensku a pohrebný rítus v Anatólii. Študentom Harran universitesi pri osobných stretnutiach a workshopoch predstavili možnosti štúdia na TU. Spolu s kolegami z katedry archeológie si vymenili poznatky týkajúce sa nielen uznávania kreditov ECTS a kompatibility študijných programov, ale aj aktuálnych vedeckých informácií. Napokon, v blízkosti Šanliurfy, v lokalite Göbekli Tepe, sa nachádza najstaršia známa stavba postavená človekom. Možno aj preto si Urfa zaslúži prívlastok šanli, čiže „nádherná.”

Text: Mgr. L. Nováková, PhD.
Foto: Katedra klasickej archeológie

Pozrite si krátku správu na: http://www.harran.edu.tr/sayfa.aspx?st=haber&sid=3994