Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Vedecká konferencia "Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku

Katedra histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala dňa 29. apríla 2019 vedeckú konferenciu s názvom Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku, ktorá sa uskutočnila v rámci riešenia projektu VEGA – Panstvo. Podnik zemepanského podnikania. Konferenciu, ktorá sa niesla v odbornom, ale súčasne priateľskom duchu, si zobral pod záštitu dekan Filozofickej fakulty TU doc. Dr. Phil. Erik Hrnčiarik. Táto vedecká konferencia ponúkla autorom priestor prezentovať a sprístupniť svoje poznatky a výskumy hospodárskych dejín vybraných panstiev, rôznych hospodárskych celkov, či čiastkových problémov z oblasti hospodárskeho vývoja a správy panstiev v minulosti. Príspevky tvorili viacero tematických okruhov, v ktorých sa autori venovali napríklad vývoju centrálnej správy, diferenciácii riadenia panstva, jednotlivým sídlam panstiev ako aj dokumentom, ktoré so správou a organizáciou panstiev súviseli. Zaujímavé poznatky poskytoval okruh zameraný na hospodárstvo v zmysle fungovania rôznych typov výrobných podnikov, ktoré sa venovali poľnohospodárskej či živočíšnej výrobe, lesnému hospodárstvu alebo vinohradníctvu. Zaujali aj príspevky, v ktorých ich autori prezentovali spôsoby, ktorými sa menili bývalé feudálne panstvá na moderné  a prosperujúce veľkostatky so špecializovaným zameraním na niektorú oblasť produkcie. Iné príspevky zase sledovali každodennosť jednotlivých spoločenských vrstiev na vybraných panstvách, rozoberali spoločenskú mobilitu či problematiku mestského a cirkevného hospodárenia na vybraných majetkových celkoch. Na konferencii vystúpili významní domáci aj zahraniční hostia pôsobiaci na slovenských i zahraničných univerzitách a vedeckých pracoviskách (Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Historický ústav SAV, Múzeum mesta Bratislavy, Štátny archív v Trnave, Slovenský národný archív a pod.). Vedecká konferencia rozšírila naše súčasné vedomosti z uvedených problematík a priniesla ucelenejší obraz stavu a vývoja hospodárenia v období od konca stredoveku a v novoveku. Prednášajúci formulovali svoje nové zistenia a zároveň ponúkli ďalšie možnosti a témy na budúci vedecký výskum tejto problematiky. Z tejto zaujímavej konferencie sa už pripravuje zborník, v ktorom budú príspevky publikované.

Autor textu a fotografií: Michal Franko