Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Vedecká konferencia "Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku

Katedra histórie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave zorganizovala dňa 29. apríla 2019 vedeckú konferenciu s názvom Otázky zemepanského hospodárenia a správy v novoveku, ktorá sa uskutočnila v rámci riešenia projektu VEGA – Panstvo. Podnik zemepanského podnikania. Konferenciu, ktorá sa niesla v odbornom, ale súčasne priateľskom duchu, si zobral pod záštitu dekan Filozofickej fakulty TU doc. Dr. Phil. Erik Hrnčiarik. Táto vedecká konferencia ponúkla autorom priestor prezentovať a sprístupniť svoje poznatky a výskumy hospodárskych dejín vybraných panstiev, rôznych hospodárskych celkov, či čiastkových problémov z oblasti hospodárskeho vývoja a správy panstiev v minulosti. Príspevky tvorili viacero tematických okruhov, v ktorých sa autori venovali napríklad vývoju centrálnej správy, diferenciácii riadenia panstva, jednotlivým sídlam panstiev ako aj dokumentom, ktoré so správou a organizáciou panstiev súviseli. Zaujímavé poznatky poskytoval okruh zameraný na hospodárstvo v zmysle fungovania rôznych typov výrobných podnikov, ktoré sa venovali poľnohospodárskej či živočíšnej výrobe, lesnému hospodárstvu alebo vinohradníctvu. Zaujali aj príspevky, v ktorých ich autori prezentovali spôsoby, ktorými sa menili bývalé feudálne panstvá na moderné  a prosperujúce veľkostatky so špecializovaným zameraním na niektorú oblasť produkcie. Iné príspevky zase sledovali každodennosť jednotlivých spoločenských vrstiev na vybraných panstvách, rozoberali spoločenskú mobilitu či problematiku mestského a cirkevného hospodárenia na vybraných majetkových celkoch. Na konferencii vystúpili významní domáci aj zahraniční hostia pôsobiaci na slovenských i zahraničných univerzitách a vedeckých pracoviskách (Masarykova univerzita v Brne, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Historický ústav SAV, Múzeum mesta Bratislavy, Štátny archív v Trnave, Slovenský národný archív a pod.). Vedecká konferencia rozšírila naše súčasné vedomosti z uvedených problematík a priniesla ucelenejší obraz stavu a vývoja hospodárenia v období od konca stredoveku a v novoveku. Prednášajúci formulovali svoje nové zistenia a zároveň ponúkli ďalšie možnosti a témy na budúci vedecký výskum tejto problematiky. Z tejto zaujímavej konferencie sa už pripravuje zborník, v ktorom budú príspevky publikované.

Autor textu a fotografií: Michal Franko