Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Oznam pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia Filozofickej fakulty TU

Začiatok výučby zimného semestra v akademickom roku 2020/2021 je 21. 09. 2020.

Študenti denného štúdia sa riadia rozvrhom zverejneným na stránke fakulty. Externí študenti si začiatok výučby sledujú na webovej stránke príslušnej katedry.

Stretnutie študentov dennej formy štúdia s vedúcimi katedier sa bude konať 21. 09. 2020 o 9:30 hod. v týchto miestnostiach:

Študenti študijných programov:
Dejiny a teória umenia (4P1)
Filozofia (411)
História (3P2)
Klasická archeológia (4S1)
Klasické jazyky (3S5 - Okalianum)
Politológia (4S2)
Psychológia (1A1)
Sociológia (3S4)

Stretnutie vedenia fakulty so zahraničnými študentmi všetkých študijných programov sa uskutoční 21.09.2020 o 10:30 hod. v miestnosti 3P1.