Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Informačné stretnutie Vedenia fakulty FF TU so všetkými študentmi FF TU

P o z v á n k a

Dovoľujem si Vás pozvať na informačné stretnutie Vedenia fakulty FF TU
so všetkými študentmi FF TU, ktoré sa bude konať

v stredu 24.02.2021 o 12.00 hod.

online formou v MS Teams s nasledovným programom:

1) Informácia o realizácii výučby v letnom semestri akademického roka 2020/2021

Pre účasť na online pracovnom stretnutí je potrebné pred konaním stretnutia kliknúť na tento link:
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9df207573454c1da2ac2a817eef9b9f...


S pozdravom

doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik, v.r.
dekan FF TU