Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Konferencia Reformácia a jej dôsledky na Slovensku

 

Okrúhle výročia významných udalostí bývajú spravidla dobrou príležitosťou nielen na ich pripomenutie, ale tiež aj na zhodnotenie z pohľadu historickej vedy. V roku 2017 ubehne pol tisícročia od symbolického začiatku reformácie – zverejnenia povestných 95 téz nemeckého augustiniánskeho mnícha Martina Luthera. Práve toto výročie využila Katedra histórie FF TU v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou historickou spoločnosťou na uskutočnenie vedeckej konferencie o reformácii a jej dôsledkoch na Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 2. – 4. mája 2017 na pôde Filozofickej fakulty TU pod taktovkou prof. M. Kohútovej. Historici, umenovedci, literárni vedci, pamiatkári a teológovia zo Slovenska a Čiech hľadali spoločné odpovede na rôzne otázky dotýkajúce sa témy konferencie v časovej chronológii od stredoveku (predreformačná atmosféra), cez 16. a 17. storočie (šírenie reformácie, rekatolizácie) až po 20. storočie (prenasledovanie evanjelických denominácií). V priebehu troch rokovacích dní odznelo nielen množstvo zaujímavých príspevkov, ale k pozitívnym výsledkom konferencie prispeli aj diskusné príspevky poslucháčov, či kuloárne debaty všetkých zúčastnených. Všetko to sa zaiste premietne do pripravovaných publikačných výstupov.