Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Konferencia Reformácia a jej dôsledky na Slovensku

 

Okrúhle výročia významných udalostí bývajú spravidla dobrou príležitosťou nielen na ich pripomenutie, ale tiež aj na zhodnotenie z pohľadu historickej vedy. V roku 2017 ubehne pol tisícročia od symbolického začiatku reformácie – zverejnenia povestných 95 téz nemeckého augustiniánskeho mnícha Martina Luthera. Práve toto výročie využila Katedra histórie FF TU v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou historickou spoločnosťou na uskutočnenie vedeckej konferencie o reformácii a jej dôsledkoch na Slovensku, ktorá sa konala v dňoch 2. – 4. mája 2017 na pôde Filozofickej fakulty TU pod taktovkou prof. M. Kohútovej. Historici, umenovedci, literárni vedci, pamiatkári a teológovia zo Slovenska a Čiech hľadali spoločné odpovede na rôzne otázky dotýkajúce sa témy konferencie v časovej chronológii od stredoveku (predreformačná atmosféra), cez 16. a 17. storočie (šírenie reformácie, rekatolizácie) až po 20. storočie (prenasledovanie evanjelických denominácií). V priebehu troch rokovacích dní odznelo nielen množstvo zaujímavých príspevkov, ale k pozitívnym výsledkom konferencie prispeli aj diskusné príspevky poslucháčov, či kuloárne debaty všetkých zúčastnených. Všetko to sa zaiste premietne do pripravovaných publikačných výstupov.