Department of History and Theory of Art
Department of Ethics and Moral Philosophy
Department of Philosophy
Department of History
Department of Classical Archaeology
Department of Classical Languages
Department of Political Science
Department of Psychology
Department of Sociology

Prezentácia nových kníh z produkcie FF TU v Trnave

Podvečer v utorok 6. júna 2017 sa vďaka láskavej záštite pani riaditeľky Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity PhDr. Zuzany Martinkovičovej, katedrám klasických jazykov a filozofie jej Filozofickej fakulty a Slovenskej jednoty klasických filológov v jej priestoroch za hojnej účasti hostí uskutočnila prezentácia troch nových kníh: Publikácie klasickej filologičky Dr. Kataríny Karabovej „Básnicka zbierka Františka Babaia Ungariae Reges“ (Trnava: Filozofická fakulta TU, 2016, 204 s., ISBN 978-80-8082-977-3), bilingválnej „Antológie z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 – 1777)“ (Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku - Filozofická fakulta TU, 2016, 168 s., ISBN 978-83-7490-886-3), ktorej editormi boli Dr. Katarína Karabová a filozof prof. Andrej Démuth a nového bilingválneho vydania štvrtého zväzku „Notícií“ Mateja Bela „Turčianska stolica“ (Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2016, 418 s., ISBN 978-80-89751-15-0), ktoré preložila klasická filologička doc. Erika Juríková. Pri všetkých týchto dielach ide nepochybne o významné vedecké práce. V prípade prvých dvoch ide o sprístupnenie myšlienkového a kultúrneho dedičstva historickej Trnavskej univerzity a v prípade štvrtého zväzku diela Mateja Bela konečne o vydanie, ktoré zodpovedá štandardom súčasného vedeckého diskurzu. Príjemné posedenie pri nových knihách otvorila riaditeľka Univerzitnej knižnice, hostí privítali aj rektor univerzity prof. Marek Šmíd a dekan Filozofickej fakulty prof. Milan Katuninec. Krátko sa o dejinách a vedeckých zámeroch Katedry klasických jazykov rozhovoril jej zakladateľ prof. Daniel Škoviera a následne sa slova ujali autori. Spomedzi vzácnych hostí radno spomenúť zoológa a muzeológa Dr. Branislava Matouška, ktorý participoval na „Antológii“ a novom preklade Belových „Notícií“ v pozícii vedeckého konzultanta. Príjemná diskusia hostí a autorov pokračovala neformálne ešte dlho po ukončení oficiálneho programu.

 

 

Ladislav Tkáčik