Katedra dejín a teórie umenia
Katedra etiky
Katedra filozofie
Katedra histórie
Katedra klasickej archeológie
Katedra klasických jazykov
Katedra politológie
Katedra psychológie
Katedra sociológie

Prezentácia nových kníh z produkcie FF TU v Trnave

Podvečer v utorok 6. júna 2017 sa vďaka láskavej záštite pani riaditeľky Univerzitnej knižnice Trnavskej univerzity PhDr. Zuzany Martinkovičovej, katedrám klasických jazykov a filozofie jej Filozofickej fakulty a Slovenskej jednoty klasických filológov v jej priestoroch za hojnej účasti hostí uskutočnila prezentácia troch nových kníh: Publikácie klasickej filologičky Dr. Kataríny Karabovej „Básnicka zbierka Františka Babaia Ungariae Reges“ (Trnava: Filozofická fakulta TU, 2016, 204 s., ISBN 978-80-8082-977-3), bilingválnej „Antológie z diel profesorov filozofie pôsobiacich na historickej Trnavskej univerzite (1635 – 1777)“ (Krakow: Spolok Slovákov v Poľsku - Filozofická fakulta TU, 2016, 168 s., ISBN 978-83-7490-886-3), ktorej editormi boli Dr. Katarína Karabová a filozof prof. Andrej Démuth a nového bilingválneho vydania štvrtého zväzku „Notícií“ Mateja Bela „Turčianska stolica“ (Čadca: Kysucké múzeum v Čadci, 2016, 418 s., ISBN 978-80-89751-15-0), ktoré preložila klasická filologička doc. Erika Juríková. Pri všetkých týchto dielach ide nepochybne o významné vedecké práce. V prípade prvých dvoch ide o sprístupnenie myšlienkového a kultúrneho dedičstva historickej Trnavskej univerzity a v prípade štvrtého zväzku diela Mateja Bela konečne o vydanie, ktoré zodpovedá štandardom súčasného vedeckého diskurzu. Príjemné posedenie pri nových knihách otvorila riaditeľka Univerzitnej knižnice, hostí privítali aj rektor univerzity prof. Marek Šmíd a dekan Filozofickej fakulty prof. Milan Katuninec. Krátko sa o dejinách a vedeckých zámeroch Katedry klasických jazykov rozhovoril jej zakladateľ prof. Daniel Škoviera a následne sa slova ujali autori. Spomedzi vzácnych hostí radno spomenúť zoológa a muzeológa Dr. Branislava Matouška, ktorý participoval na „Antológii“ a novom preklade Belových „Notícií“ v pozícii vedeckého konzultanta. Príjemná diskusia hostí a autorov pokračovala neformálne ešte dlho po ukončení oficiálneho programu.

 

 

Ladislav Tkáčik